Strategi för omhändertagande av industriavfall från förnybar energi

Motion 2021/22:168 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för omhändertagande av industriavfall från förnybar energi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängden avfall från vindkraftverk och solcellsanläggningar kommer att öka dramatiskt de kommande 10 åren. Avfallet är dessutom svårt att återvinna då det innehåller flera skadliga ämnen. Denna varning kommer från European Environment Agency, EEA, (Europeiska Miljöbyrån) i en rapport i augusti 2021.

Man har räknat ut att industriavfallet från den förnybara energisektorn kommer att växa med 3000procent de kommande tio åren. I rapporten konstateras också att åter­vinning av detta avfall kommer att bli svårt eftersom vindkraftverk och solpaneler innehåller många skadliga ämnen såsom kadmium, arsenik, bly och en massa andra farliga ämnen.

Ett problem är att många av dessa anläggningar ägs av privatpersoner med begrän­sad kunskap om hur stora mängder miljöfarligt avfall bör tas om hand.

Sverige behöver en strategi för både hur farliga ämnen från förnybar energiproduk­tion ska omhändertas, hur man kan utöka återvinning av material från skrotad förnybar energi samt hur man säkrar finansiering av skrotning, återvinning och hantering av avfall på samma sätt som idag gäller för kärnkraftverken. Samtidigt bör man överväga förbud mot deponering av uttjänta vindkraftvingar och annat avfall.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)