Strandskyddsregler och hästhållning

Motion 2018/19:739 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dispensreglerna i strandskyddet så att hästnäringen inte missgynnas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns nästan 360000 hästar. Sverige är därmed ett av de hästtätaste länderna i Europa. Det stora och utbredda intresset för hästar medför även en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett omfattande småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd.

Hästnäringen har på grund av sin storlek en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. Sverige har också en mycket kraftig urbanisering. Därför finns det stora utmaningar i att bibehålla en levande svensk landsbygd. Den del av hästnäringen som håller hästar för hobby- och rekreationsändamål är en viktig kundgrupp till det svenska jordbruket. Hästhållningen kräver stall, foder, strö och andra produkter. Även uppfödning och avel av hästar genererar arbetstillfällen. Hästnäringen är jordbrukets fjärde största inkomstkälla.

Det finns ett undantag från strandskyddsregler som omfattar jordbruk och betesmarker. Men hästföretag stöter ofta på hinder genom att inte få använda marken i områden nära vatten för bete. Byggnader, anordningar och anläggningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel och som för sin funktion måste finnas eller uppföras inom strandskyddsområden är idag undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Detta undantag tolkas idag som att det inte gäller för hästnäringen vilket innebär att stängsling, ekonomibyggnader m.m. för hästar måste ha dispens från strandskyddet för att få byggas inom strandskyddat område. Att få dispens för sådana åtgärder är vanligen mycket svårt. Jag menar att regeringen bör se över dispensreglerna för att hästnäringen inte ska missgynnas i förhållande till annan lantbruksverksamhet.

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)