Strandskyddet

Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet behöver reformeras för att främja bostadsbyggande i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet behöver reformeras. Idag upplever kommunerna strandskyddets regler som oförutsägbara, strandskyddets tolkningar är olika sett över landet och uppfattningen om att strandskyddet hindrar bostadsbyggandet och utvecklingen går inte att ta miste på. Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett första steg framåt i arbetet för fler bo­städer och tillväxt i hela Sverige. Strandskyddet har ett gott syfte och att helt ta bort det vore enligt många att svika kommande generationer, men utformning och oliklydande tolkningar av nuvarande strandskydd ger upphov till berättigad och omfattande kritik. Sverige lider av akut bostadsbrist, i stora kommuner liksom i små kommuner, och sam­tidigt hämmas markägare att använda sin mark och bygga i attraktiva lägen, kommuner hindras att tillåta markägare att exploatera lönsamma vattennära områden.

Munkedals kommun har en areal på 667,69 km² varav land är 634,02 km² Vatten­arealen uppgår till 33,67 km² uppdelat på otaliga små sjöar och vattendrag med fantas­tiskt laxfiske samt en kustlinje mot Gullmarn, Guds hav, Sveriges enda tröskelfjord och även nationens första marina skyddsområde. Folkmängden uppgår till 10 467 människor som bor uppdelat på 16,51 km² per invånare. Det finns onekligen plats för utveckling i denna dramatiskt natursköna kommun, Sveriges närmaste nöjescentrum, men bygglov på bygglov stoppas pga. strandskyddet. Därmed minskar också allmänhetens tillgång till dessa vackra sjöar och vattendrag, mellan hav och fjäll, eftersom byggnation även möj­liggör bättre och lättare tillgänglighet.

Bristen på bostäder går att lösa i Sveriges byggnadsvilliga kommuner. Utvecklingen på den innovativa och tillväxtvänliga landsbygden går att få igång. Men det kräver flera rejäla och verkningsfulla insatser. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden. Sverige bör uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna tas bort.

Kommunerna ska vara ytterst ansvariga för att fatta beslut om strandskydd. Strand­skydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade strandskydd ska endast komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)