Strandskyddet

Motion 2013/14:MJ330 av Anders Hansson m.fl. (M)

av Anders Hansson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet.

Motivering

Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur – och fritidsliv.

Reglerna som underbygger det svenska strandskyddet har funnits i olika former och infördes redan under 1950-talet. I takt med att samhället utvecklats har strandskyddet gradvis anpassats till samtidens förutsättningar. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder för sitt friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för djur och växter i de strandnära områdena. Regeringen presenterade 2009 en övergripande strandskyddsproposition med syftet att strandskyddet skulle anpassas bättre till lokala och regionala förhållanden. Det är kommunerna som anger var man kan tänka sig lämna dispens för strandskyddsregler i sina detaljplaner. Dock har länsstyrelsen en möjlighet att överpröva dessa ställningstaganden. Det har visat sig att länsstyrelserna i vårt land gjort olika bedömningar beträffande strandskyddet.

Tyvärr har inte de nya reglerna lett till den differentiering som många hoppades på. Tvärtom upplevs det ha blivit mycket strängare regler på de flesta ställen. Det som efterfrågas av kommunerna är att dessa skall ges ett verkligt större inflytande. Vidare att naturliga avgränsningar som vägar, järnvägar m.m. även borde få utgöra gräns för strandskyddet. Det måste också ges ökade möjligheter att förtäta en befintlig bebyggelse. Kommuner med stora områden som begränsas av strandskyddsregler måste kunna ges en möjlighet själv att bland dessa områden göra en prioritering var det trots allt skulle vara möjligt bygga. I annat fall blir det en ”död hand” över stora områden i dessa kommuner och de får svårt utvecklas.

För att bidra till landsbygsdutveckling torde det inte vara orimligt att kommuner får större makt över beslutsprocessen och tillämpningen av strandskyddsreglerna blir mera anpassad till verkliga förhållanden. Översyn av de nya reglerna görs just nu, vilket är bra. När översynen av de nya reglerna presenteras är det önskvärt att regeringen ser över möjligheten att ge större frihet och ansvar för respektive kommun att i större utsträckning ge dispens för strandskyddet. Den här motionen ställer sig samtliga skånska riksdagsledamöter bakom.

Stockholm den 2 oktober 2013

Anders Hansson (M)

Kajsa Lunderquist (M)

Olof Lavesson (M)

Göran Montan (M)

Boriana Åberg (M)

Anette Åkesson (M)

Patrick Reslow (M)

Gunilla Nordgren (M)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Hans Wallmark (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)