Strandskydd

Motion 2018/19:1684 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra dagens strandskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nästan en 1/3 av Sveriges landareal är idag strandskyddad. När privata markägare som vill bygga sitt livs boende intill en sjö på marken de äger möts av ett det inkräktar på allmänhetens intresse. Det inkräktar oerhört mycket på enskild och möjligheterna till landsbygdsutveckling. Äganderätten i Sverige är inskriven i grundlagen men håller på att urholkas. Det måste bli enklare för enskilda att få bygga inom strandskyddat område, inte bara för privat boende utan också för näringsverksamhet. De areella näringarna fick rejäla försämringar i de ändringar som gjordes angående strandskyddet 2009/10.

Strandskyddet är idag ett stort hinder i landsbygdsutvecklingen men borde egentli­gen vara tvärtom. Det är på många sätt privata markägare som byggt upp de naturvärden som finns idag. I framtiden kanske det är på marker som inte kan producera mat som bostadsutvecklingen ska ske och då är strandskyddet ett stort hinder. Regeln borde vara att inte strandskydd gäller men med vissa undantag där strandskydd ska gälla. Därför är det hög tid att se över strandskyddet på riktigt en gång för alla. Det måste göras mer behovsanpassat annars kväver vi landsbygden. Både för att gynna utveckling men också för att bevara viktig biologisk mångfald.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)