Strandskydd

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av differentiering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I sjöregistret finns alla Sveriges sjöar registrerade. I hela landet finns 95700 sjöar som är större än en hektar. Långt fler än i exempelvis Finland som ofta förknippas med uttrycket de tusen sjöarnas land. Vattnet är viktigt för turismen och besöksnäringen. Men sjöarna är också attraktiva utifrån ett bostadsperspektiv.

Idag är det strandskyddet som reglerar byggnation i vattennära områden. Skyddet tillkom 1952 och blev sedan en del av den svenska miljöbalken som tillkom 1999. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, som inte ska missgynnas av exempelvis stängsel, murar, bryggor, golfbanor eller byggnader. Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Skyddet gäller land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelserna har möjlighet att ge dispens och även utöka detta område upp till 300 meter.

Syftet är fortfarande bra, men dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov, och det är för svårt att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Strandskyddsreglerna upplevs av många som orättvisa och att strand­skyddet i praktiken inte tillämpas lika hårt i städerna som på landsbygden. I vårt starka samhälle ska det gå att leva, bygga och uppfylla drömmar i hela landet. Därför måste regeringen se till att värna både stränderna och landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Ett bra alternativ som regeringen bör se över är förändringar till ett regelverk som väger in var exploateringen är lägre för att ge bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet i lågt exploaterade områden där det finns god tillgång på stränder. Lagstiftningen bör samtidigt vara differentierad för att på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Särskilt prioriterade områden är Norrlands inland samt glesbygdskommuner i Värmland samt i övriga Syd- och Mellansverige med ett stort antal sjöar. Strandskyddet bör samtidigt värnas och tillgången till obrutna strandlinjer förstärkas i exploaterade områden.

Mikael Dahlqvist (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)