Strandskydd i Västmanland

Motion 2019/20:1304 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta sjönära byggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet är ett generellt skydd för att värna allmänhetens intresse vid vatten i hela landet. Det ska säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden och tillgodose god livsmiljö för den biologiska mångfalden.

Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Skyddat området är oftast 100 meter från strandkant, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan dock utöka strandskyddet upp till 300 meter. Syftet ska i sådana fall vara att säkerställa skydd av mark. Vad som behöver skyddas är alla gånger inte helt självklart och tillämpningen skiljer sig över Sverige. vilket inte är rätt.

Västmanland är ett av Sveriges minsta län med tio kommuner. Det finns fler sjöar, diken och vattendrag än det finns människor i länet. Västmanland domineras av en centralort och som på de flesta andra ställen i Sverige så flyttar människor från landsbygden mot städerna där det finns jobb, boende och en fungerande infrastruktur. Det är inte helt lätt att få människor att etablera sig i länet utanför tätbebyggda områden. Ett litet län har möjlighet för pendling men då måste två saker fungera, infrastruktur och boende.

Attraktiva boendemiljöer finns det många av i Västmanland, särskilt i våra gles­befolkade delar som Skinnskatteberg, Norberg, Kungsör och Fagersta. Här skulle det kunna byggas mycket mer än det görs idag om det inte vore så att strandskyddet var ett hinder.

De godtyckliga besluten fattade av länsstyrelser över hela Sverige blir ett hinder för den svenska boendemarknaden och det var inte lagstiftarens syfte när strandskydds­reglerna skulle luckras upp.

Strandskyddsregeln måste luckras upp och göras om från grunden för att underlätta för boende och utveckling av hela Sverige.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)