Strandskydd i Västmanland

Motion 2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över plan- och bygglagen för att underlätta sjönära byggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet är ett generellt skydd för att värna allmänhetens intresse vid vatten i hela landet. Det ska säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden och tillgodose god livsmiljö för den biologiska mångfalden.

Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Skyddat området är oftast 100 meter från strandkant, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan dock utöka strandskyddet upp till 300 meter. Syftet skulle i sådana fall vara att säkerställa skydd av mark. Syftet är dock lite luddigt och används oregelbundet.

Västmanland är ett av Sveriges minsta län med tio kommuner. Trots att vi är få så finns det fler sjöar, diken och andra vattendrag än det finns människor i länet. Västmanland domineras av en centralort och det är inte helt lätt att få människor att etablera sig i länet utanför tätbebyggda områden. Ett litet län har möjlighet för pendling och då måste två saker fungera, infrastruktur och boende.

Attraktiva boendemiljöer finns det många av i Västmanland, särskilt i våra gles­befolkade delar som Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta. Här skulle det kunna byggas mycket mer än det gör idag om det inte vore så att strandskyddet var ett hinder.

Det godtyckliga besluten fattade av länsstyrelser över hela Sverige blir ett hinder för den svenska boendemarknaden och det var inte lagstiftarens syfte när strandskydds­reglerna ändrats under förra mandatperioden.

Nu krävs det en genomlysning av landsbygdsboende och plan- och bygglagen. Det behöver göras lättnader för byggnationer utanför tätbebyggda områden där syftet är fler bostäder och fler arbetstillfällen.

Det ska självklart finnas ett regelverk som värnar naturvärden och allemansrätten men ett land måste kunna utvecklas och enskilda markägare måste få bestämma över sin egen mark.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)