Straffavgift vid avsaknad av jämställdhetsplan

Motion 2008/09:A313 av Thomas Bodström (s)

av Thomas Bodström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffavgift vid avsaknad av jämställdhetsplan.

Motivering

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. En redovisning av hur de planerade åtgärderna genomförts ska redovisas i nästa års plan.

En arbetsgivare som inte gör detta kan vid vite föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande meddelas av Jämställdhetsnämnden på framställning av Jämställdhetsombudsmannen eller, om ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning, av en central arbetstagarorganisation till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal.

Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare. Proceduren är lång och omständlig och medverkar inte till att jämställdhetsarbetet genomförs på ett effektivt sätt. Det vore effektivare om arbetsgivare som inte upprättat en plan för jämställdhetsarbetet, på det sättet jämställdhetslagen föreskriver, istället ålades en straffavgift. Regeringen bör verka därför.

Stockholm den 26 september 2008

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)