Större fokus på koppling mellan skola och näringsliv i läroplanen

Motion 2013/14:Ub530 av Eva Bengtson Skogsberg (M)

av Eva Bengtson Skogsberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koppling mellan skola och näringsliv.

Motivering

Sammankopplingen mellan skolor och näringslivet är oerhört värdefullt, både för studenter och för de lokala företagen och därmed även för kommuners framtida utveckling. Genom att skolungdomar erbjuds en inblick i möjliga framtidsjobb öppnas deras valmöjligheter upp och de ser en framtid i den egna kommunen. Lokala företag får också en chans att tidigt visa elever de arbetsmöjligheter som finns hos dem och därmed påverka kommande arbetskraftsutbud.

Under rådande oroliga tider i omvärlden är det av stor vikt att skolor utbildar och förbereder människor för faktiska jobb på arbetsmarknaden. Utbildningar måste matcha det verkliga behovet på arbetsmarknaden. Under senare tid har det emellertid visat sig att det, inom vissa branscher, råder brist på kompetent arbetskraft, något som kan få stora konsekvenser för kommuner av mindre storlek där inflyttningen annars ligger på en låg nivå.

Runt om i landet pågår det flera projekt i syfte att just koppla samman skolan med näringslivet, vilket är positivt, men ännu bättre hade det varit om praktisk arbetslivsorientering (prao) och praktik hade kunnat garanteras för alla elever, oavsett vilken skola eller kommun man är bosatt i. Av naturliga skäl är det svårare för en mindre kommun med färre företag att hitta praoplatser för sina elever, än vad det är för en större kommun. Men desto viktigare är det just för företag i mindre kommuner att få visa vilka arbetsplatser och möjligheter som finns lokalt.

De samarbetsformer som redan förekommer runt om i kommunerna är ett välkommet arbete och min förhoppning är att detta arbete kommer att fortsätta och spridas till fler kommuner. Med anledning av detta bör regeringen överväga att se över läroplanen för att stärka kopplingen mellan skola och näringsliv.

Stockholm den 27 september 2013

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)