Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Stoppa vinstuttaget i skolan

Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera och därmed förhindra vinstuttaget i svensk skola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den ökade skolsegregationen och de ökande klyftorna mellan skolor är ett mycket allvarligt problem. Fastän grunden för den svenska skolan har varit och är, enligt Skollagen, att ge så likvärdiga utbildningsmöjligheter som möjligt ser vi en samhällsutveckling i motsatt riktning. Föräldrars utbildningsbakgrund och bostadsområdet man bor i präglar allt mer framtida förutsättningar till högre utbildning.

Inget annat land har ett allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. Sverige har inte heller utgjort inspiration för andra länder i det här hänseendet. Att stora vinstdrivande aktiebolag skulle driva skolverksamhet var inget politikerna kunde förutspå när systemet infördes. Men att nu, 25 år senare och med resultatet i hand, inte agera är obegripligt. Detta särskilt när ledande svenska och utländska forskare presenterat konsekvenserna av att ha en marknadsstyrd skola.

Antalet fristående skolor, både på grundskole- och gymnasienivå har vuxit mycket snabbt. Detta är en tillväxt som tydligt visar att villkoren för privata skolor varit exceptionellt gynnsamma. Det fria skolvalet och friskolorna har genererat mycket stora vinster, som ofta lämnat skolsektorn och ibland undanhållits beskattning.

Anhängarna av privata skolor har under alla dessa år hävdat att resultaten i den svenska skolan har förbättrats genom ökad konkurrens. Men OECD och en i stort sett enig forskarkår pekar tydligt på att kvalitet och likvärdighet försämrats. Det bör dock framhållas att det är flera faktorer som påverkat skolans förutsättningar, inte bara etableringen av friskolor, utan även förändringar som rört styrdokument, förändrat huvudmannaskap m.m. Men centralt har varit det fria skolvalet och friskolorna. De internationellt sett synnerligen generösa ekonomiska villkoren för att driva privata skolor i Sverige, i kombination med det fria skolvalet, har således kraftfullt bidragit till att omvandla ett av världens mest jämlika skolsystem till ett som i stora delar fungerar segregerande.

Därför måste vinstuttagen i skolan begränsas

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Kadir Kasirga (S)

Sultan Kayhan (S)

Anders Österberg (S)

Dag Larsson (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)