Stopp för överindexering av drivmedel

Motion 2018/19:979 av Hans Eklind (KD)

av Hans Eklind (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att avskaffa det påslag om 2procent som finns utöver den allmänna prisutvecklingen (KPI) för indexering av drivmedelsskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utöver en rad skattehöjningar på bensin och diesel har regeringen under den gångna mandatperioden även ändrat den indexering av drivmedelsskatten som gör att skatteuttaget inte endast räknas upp med konsumentprisindex utan också med ett påslag om 2%. Det gör att skatten höjs per automatik utan att beslut behöver fattas i riksdagen. Detta är en ordning som inte kan gillas. Skattehöjningar ska riksdagens ledamöter fatta beslut om. Möjligheterna att ta bort påslaget om 2% från indexeringen av drivmedelsskatten bör därför ses över.

Bilen tar oss till jobbet, skolan och träningen. Bilen får våra liv att fungera, gör att vi kan bo där vi vill. Bilen är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. För de som måste ha bilen för att få livspusslet att gå ihop ger inte allt högre drivmedelsskatter några miljö- eller klimateffekter. Det enda som sker är att skatterna gräver allt djupare hål i plånboken. Den överindexering som idag finns på drivmedel måste tas bort.

För ett år sedan undersökte opinionsföretaget SKOP ännu en gång svenskarnas relation till bilen. Resultaten är fortsatt tydliga. 83% av de som bor i småhus svarar att de skulle ha svårare att bo kvar utan bil. Hälften (49%) svarar att deras och familjens fritidsaktiviteter skulle försvåras väldigt mycket utan bil. Över hälften (53%) säger att det skulle bli svårare att arbeta utan bil, 30% tror att det skulle vara mycket svårare. Frågar man egenföretagare och jordbrukare så menar 84% att det skulle bli svårare. Nästan två av tre (64%) svenskar menar att de är helt eller ganska beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Fler än nio av tio svenskar tycker att bilen har stor betydelse för jobben.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har på regeringens uppdrag räknat på trafikens samhällsekonomiska kostnader. Vägtrafiken avrapporterade i december 2013. Här konstaterar VTI att De skatter som tas ut av personbilstrafiken är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till.

När du och jag svänger in på bensinmacken så är 60% av det vi betalar när vi tankar skatt (koldioxidskatt, energiskatt och moms). Den avgående regeringen höjde under mandatperioden 2014–2018 skatten på drivmedel med 27%. Sedan 2017 har vi dessutom en överindexering av bensin- och dieselskatten. Det gör att skatten nu höjs per automatik utan att riksdagen fattar beslut om detta. Indexeringen räknas upp efter den allmänna prisutvecklingen (KPI) plus två procent. Det innebär att om vi har en prisutveckling på två procent per år så kommer skatten att höjas med 49procent på 10 år.

Den här överindexeringen har inte skapat någon större uppmärksamhet tack vare det då låga priset på olja. Men det sista året har priset på olja per fat ökat och allt fler reagerar nu mot de höga drivmedelspriserna. Dagens prisbild är dock inget ovanligt högt sådant. Det finns tyvärr anledning att befara att priset blir högre. För tio år sedan inföll toppnoteringen på 145 dollar per fat, dvs. rejält högre än dagen nivåer.

Vi vet att vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom sina utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen vilka också skadar människors hälsa. Därför är det viktigt att teknikutvecklingen inte stannar av. Det handlar bland annat om bättre elbilar, laddhybrider, m.m. men även att teknikutvecklingen av bensin- och dieselbilar fortsätter. Kristdemokraterna har förslag om att utveckla bonus-malussystemet som uppmuntrar miljövänliga bilinköp, bygga ut laddningsinfrastrukturen för el- och hybridbilar samt främja biodrivmedel. Detta skulle ytterligare påskynda utvecklingen. Samtidigt föreslår KD utökad milersättning från 18,50 till 22 kronor för att stärka personer som är beroende av bilen för arbetsresor. Jag menar att fortsatt rimliga villkor för bilen är förenliga med de mål som Miljömålsberedningen och en bred riksdagsmajoritet fastslagit.

Det lämpar sig synnerligen illa att ha en indexuppräkning på en produkt som olja där grundpriset kan växla både snabbt och kraftigt. Rusar oljan mot nya rekordnivåer kommer skattetrycket göra det omöjligt för vanligt folk att tanka sin bil. Det drabbar inte främst storstadsbor med tillgång till bussar och tunnelbana, men för folk som behöver bilen för att få livspusslet att fungera så slås privatekonomin sönder. Ett första steg för att rätta till detta är att ta bort dagens överindexering som finns på drivmedelsskatten.

Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)