Stöd vid nyföretagande

Motion 2021/22:3619 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre samverkan mellan organisationer i samband med nyföretagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns flera olika organisationer som bistår med stöd när en entreprenör har bestämt sig för att starta eget företag. Organisationerna är statliga, kommunala och privata och alla syftar till att hjälpa människor att starta nya företag. Att det finns så pass många olika typer av organisationer kan dock göra det svåröverskådligt för Sveriges blivande företagare. Det föreligger även risk för problem när det uppstår konkurrens mellan organisationerna istället för samarbete.

I Gästrikland bedriver kommunerna omfattande verksamhet i organisationen Etablera, men där finns även organisationen Nyföretagarcentrum med ett liknande syfte.

Det är inte bara nystartade företag som upplever det svåröverskådligt, utan även befintliga företag som vill växa och är i behov av kapital eller rådgivning vittnar om att det finns många organisationer som uppvaktar dem.

Det vore därför fördelaktigt om det kunde ske en tydlig samordning mellan olika organisationer. Staten skulle kunna renodla uppdragen och rollerna för exempelvis Almi företagspartner, Norrlandsfonden och andra offentliga aktörer.

Med ovanstående motivering vore det önskvärt att regeringen ser över rollfördelningen mellan olika organisationer för att förenkla för entreprenörer som söker kontakt med det offentliga.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)