Stöd till oberoende medier

Motion 2009/10:U269 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till oberoende medier i länder med demokratiunderskott.

Motivering

Tillgången till fria och oberoende medier är något som vi tar för givet i Sverige. Det är en av själva grundstenarna i den svenska demokratin. Genom tillgång till information från flera av varandra oberoende källor kan individen göra egna bedömningar. Existensen av oberoende medier är ett av de bästa sätten att motarbeta antidemokratiska regimer. Genom att stödja medier stödjer vi även aktivism, människor som själva tar tag i sin situation.

Redan nu är arbetet för mänskliga rättigheter prioriterat av regeringen. I år avsattes till exempel 100 miljoner till främjandet av mänskliga rättigheter genom stöd till enskilda individer, grupper eller organisationer som arbetar för oberoende medier, fackligt arbete eller annat som stödjer det civila samhället.

Detta är mycket bra. Utöver detta stöd skulle jag även vilja se en prioritering när det gäller radio- och tv-stationer och tidningar direkt. Stödet idag kanaliseras mest till individer genom utbildning. Detta skapar bra förutsättningar, men det behövs även ett direkt stöd så att, till exempel, en tidning kan hålla verksamheten igång. Ett projekt som jag skulle vilja se är att man startar en radiostation som sänder oberoende nyheter till Iran. Jag kommer själv från Iran och vet hur besvärligt det är att få tillgång till fri information.

Med anledning av det som anförts bör regeringen se över möjligheterna att ytterligare prioritera yttrandefrihetsfrågor inom ramen för biståndsbudgeten, specifikt när det gäller stödet till oberoende tidningar, tv och radio.

Stockholm den 2 oktober 2009

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)