Stöd till besöksnäringen

Motion 2015/16:1894 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsatt stärka förutsättningarna för svensk turist- och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk turism- och besöksnäring växer kraftigt och omsatte ca 268 miljarder kronor 2014. Som andel av exporten uppgår turismens värde till nästan 100 miljarder kronor, 159 000 människor sysselsätts inom turism- och besöksnäringen. Sedan 2000 har turismen i Sverige nästintill fördubblats. Turismnäringen är en personalintensiv bransch och ett första steg in på arbetsmarknaden för speciellt unga och utrikesfödda.

Besöksnäringen är av stor betydelse för hela Sverige. Jämtlands län, med skidmetropolen Åre, med tjugotalet gästnätter per invånare är ett exempel. Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan på den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära friluftsaktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för kulturupplevelser, att upptäcka och smaka på de kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på landsbygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare bygger på goda ekonomiska villkor för näringen. Där är regeringens förslag om att kraftigt höja kostnaderna för att anställa unga, ett hårt slag mot näringen. Jag ser med oro på förslaget från SJ om att dra ner på nattågstrafiken norrut i Sverige i allmänhet och Jämtlands län i synnerhet.

Det finns ett gemensamt intresse att ta tillvara på möjligheter, för att utveckla nya typer av produkter och tjänster, att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av småföretag, vilket gör ekonomiska föreningar samt regelförenklingar för små och medelstora företag, samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten, viktigt.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen. Det är också positivt att nya regeringen har gått vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring högkostnadsskydd för småföretag vid sjukskrivning.

Bra infrastruktur är viktigt, med utbyggda vägar, järnvägar och stärkandet av statliga och regionala flygplatser. Det hot som ligger kring nedläggning av Bromma flygplats kommer få allvarliga konsekvenser för många flygplatser i Sverige, som Östersund, Umeå, Luleå och Gotland. Runt 24 000 jobb i landet hotas som en direkt konsekvens av att Bromma flygplats skulle läggas ner. Den förhandlingsperson som regeringen har utsett, bör snarast upphöra med sitt uppdrag, i enlighet med de tillkännagivanden som riksdagen har beslutat om i frågan.

Med anledning av ovanstående, anser jag det bör ligga i regeringens intresse att fortsatt stärka förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)