Stöd till alkoholmissbrukares anhöriga

Motion 1988/89:So226 av Charlotte Branting och Elver Jonsson (båda fp)

av Charlotte Branting och Elver Jonsson (båda fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89 :So226

av Charlotte Branting och Elver Jonsson (båda fp)
Stöd till alkoholmissbrukares anhöriga

Officiella siffror för förekomst av alkoholmissbruk i Sverige uppger att cirka
10 % av de vuxna männen och cirka 5 % av de vuxna kvinnorna är
alkoholister.

Runt varje missbrukare finns i genomsnitt 4-5 personer som påverkas mer
eller mindre negativt av detta.

Intresse och hjälpinsatser har hittills i hög grad inriktats på missbrukarna.

I en familj där missbruk förekommer påverkas ofta den som står
missbrukaren närmast - make/maka - så att mycket kraft och uppmärksamhet
riktas mot missbrukaren för att söka förhindra dennes destruktiva
beteende. Eventuella barns behov blir osynliga. Familjen anpassar sig efter
missbrukaren, tar över ansvar från denne, och isolerar sig ofta socialt.

Om en missbrukare får behandling, men familjen lämnas utanför, är risken
för återfall mycket stor. Det finns möjlighet att hjälpa anhöriga till
alkoholister, även om missbrukaren inte söker hjälp för egen del. Följande
exempel är ett bevis på detta.

Sedan maj 1986 arbetar Ersta diakonisällskap med ett program i öppenvård
för anhöriga, kallat Ersta Vändpunkten. Vid årsskiftet 1987/88 utvärderades
programmet. 42 personer av 63 möjliga uppgav, att deras livssituation
förbättrats sedan de fått hjälp. För närvarande tas endast vuxna emot. Flera
av deltagarna uppgav, att deras barn också påverkats positivt sedan man i
familjen fått möjlighet att öppet tala om situationen (16 alkoholister har sökt
hjälp sedan familjen ändrat sitt beteende).

Missbrukare, som är motiverade för behandling, kan få ekonomisk hjälp.

Familjemedlemmar, oftast kvinnor, som inte kan uppge sin missbrukande
makes ekonomi, får avslag av socialtjänsten.

Erfarenheten visar således att livssituationen kan förbättras i en familj med
missbruksproblem, om någon bryter den onda cirkeln. Det är angeläget att
också anhöriga erbjuds ekonomisk hjälp för behandling och att detta kan ske
med bevarad anonymitet.

11

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om möjlighet för anhöriga till missbrukare att få
avgiftsfri behandling.

Stockholm den 23 januari 1989

Charlotte Branting (fp) Elver Jonsson (fp)

Mot. 1988/89
So226

12

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)