Stöd för intentionerna i en överenskommelse om Dalabanan

Motion 2009/10:T266 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uttala sitt stöd för intentionerna i den överenskommelse som tecknats mellan Banverket och Region Dalarna angående Dalabanan.

Motivering

Dalabanans persontrafik är kommersiellt lönsam och utgör en viktig kommunikationslänk för Dalarna och Västmanland. Banverkets investeringsnivå på banan har trots detta de senaste 15 åren varit låg och sedan 2002 mycket låg. Det tillsammans med en ökad trafik har lett till att restiderna till och från Stockholm på Dalabanan har ökat samtidigt som de regioncentra som betjänas av Mälarbanan, Ostkustbanan och Svealandsbanan fått kraftiga restidsminskningar.

För framtiden finns en vision om att genom betydligt snabbare restider och större turtäthet, understödda av den förbättrade standard på Dalabanans tåg som SJ utlovat redan till 2010, ge goda förutsättningar för en stark och växande region kring Dalabanan. För Dalarna skulle det ytterligare förbättra villkoren för de industriföretag som idag gör Dalarna till Sveriges fjärde största exportlän och för den mycket betydande besöksnäringen som gör Dalarna till Sveriges klart största turistlän utanför de tre storstadsområdena. Här återfinns också företag som har stora investeringsplaner för kommande år för att nå en ökad produktion och ett ökat antal gästnätter.

Kommunerna längs Dalabanan har tidigare erbjudit Banverket en delfinansiering av investeringarna på banan genom en differentierad banavgift, vars utfall i ett särskilt avtal skulle garanteras av kommunerna. Detta har i samband med pågående infrastrukturplanering nu utvecklats ytterligare och arbetats in i en överenskommelse mellan Banverket och Region Dalarna om hur en finansiering av åtgärder på Dalabanan om sammanlagt 810 miljoner kronor skulle kunna fördelas på olika parter och poster. Den grundas i sin tur på den avsiktsförklaring som i oktober 2008 tecknades mellan Banverket och Region Dalarna samt Regionförbundet i Uppsala län om Dalabanan.

Lösningen i överenskommelsen mellan Region Dalarna och Banverket är innovativ och framtidssyftande för att uppnå förbättrade kommunikationer för såväl persontrafik som godstransporter inom en rimlig framtid. Överenskommelsen förtjänar därför att riksdagen uttalar sitt stöd för dess intentioner. I överenskommelsen återfinns erbjudandet om kommungaranterade differentierade banavgifter om 250 mkr men också en finansiering via nu aktuella förslag till länstransportplaner uppgående till 150 mkr, EU-medel om 150 mkr samt sammanlagt 260 mkr hämtade ur Banverkets anslag för reinvesteringar och dess nationella plan för nyinvesteringar. Överenskommelsen ska sedan inarbetas i ett mer omfattande genomförande- och finansieringsavtal som avses tecknas mellan Banverket, berörda kommuner, regionförbunden i Dalarnas och Uppsala län samt Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Vi anser att riksdagen bör uttala sitt stöd för intentionerna i den överenskommelse som tecknats mellan Banverket och Region Dalarna angående Dalabanan.

Stockholm den 25 september 2009

Kenneth Johansson (c)

Solveig Zander (c)

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)