Stockholm

Motion 2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver återkomma till riksdagen med bättre politik för bostadsmarknaden som hanterar både inlåsningseffekter och byggande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det krävs ett samlat grepp om bostadspolitiken för att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Bromma flygplats är viktig för hela landets tillgänglighet till huvudstaden men också för Stockholmsregionens utveckling och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja planering av byggandet av en fjärde bana på Arlanda för att långsiktigt säkra en väl utbyggd flygkapacitet och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det är hög tid att även fatta beslut om byggande och finansiering av Östlig förbindelse för att bygga klart ringleden runt Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholm är mer än huvudstaden – hela länet är en viktig region för Sverige. Men Stockholms stad är också en viktig kommun för Sverige. Här är Sveriges största stad, här finns handel, företagande, utbildningar, kultur och så många möjligheter för alla som bor eller arbetar här. Här finns stora fördelar men också stora utmaningar. De allra flesta politiska beslut som fattas i Sveriges riksdag påverkar naturligtvis Stockholm och alla människor som bor eller verkar här. Vid förra riksmötet lade vi en bredare motion som lyfte ett antal strategiska Stockholmsfrågor: bostäder, jobb, infrastruktur, utbildning och trygghet. De flesta delarna i den motionen har behandlats av riksdagen, vi lyfter inte alla de förslagen igen, och vi ser positivt på att delarna om Bromma flygplats dessutom blev delvis bifallna av riksdagen.

Vi anser fortfarande att fler ska kunna bo i Stockholm och att regeringen behöver återkomma med bättre politik som hanterar både inlåsningseffekter och byggande. Kommun och stat behöver samarbeta. Därför är det av yttersta vikt att planeringen av nya bostäder går hand i hand med satsningar på infrastruktur, så att kollektivtrafik, cykelstråk, parker, skolor och andra samhällsfunktioner är på plats när de första flyttar in i ett nytt område. Den hållbara staden är en tät stad – vi behöver både bygga staden tätare och förbättra det som redan är byggt.

Det krävs fortsatt ett samlat grepp om bostadspolitiken för att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet i syfte att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov.

Vi anser att fler måste kunna känna sig trygga i Stockholm. Staden ska vara till för alla. Men alla måste följa reglerna. Ingen har rätt att bosätta sig var som helst eller skräpa ner. Kommunernas lokala ordningsföreskrifter i kombination med nationell lagstiftning möter idag de flesta utmaningar som finns. Samtidigt ser vi en utmaning i att gällande regelverk inte följs. Polisen anser sig inte ha tid och resurser att upprätthålla lagen. Krisen inom polisen måste lösas. Moderaterna har flera förslag på hur det ska göras och förslagen återfinns bland annat i partimotionerna.

Utbildningsfrågorna är allt viktigare och skolan ska rusta unga inför framtiden. Fler ska kunna studera i högre takt i Stockholm och att skolornas utmaningar måste mötas av en politik som ser samhällsproblemen och adresserar dem. Moderaterna har nationellt flera förslag på hur det ska göras och förslagen återfinns bland annat i partimotionerna.

Fler ska kunna jobba i Stockholm. Mellan 2006 och 2014 skapades 200 000 nya jobb i Sverige och hälften av dem tillkom i Stockholms stad. Det var resultatet av en politik som satte jobb, sänkta trösklar till arbetsmarknaden och kampen mot utanförskap främst. Även där hänvisar vi till de moderata partimotionerna.

Stockholmsregionens befolkning beräknas öka med nästan en halv miljon invånare till 2030. Enbart i Stockholms stad planeras 140 000 nya bostäder och 200 000 nya arbetsplatser under samma period. Alliansen beslutade om en historisk utbyggnad av tunnelbanan för att transportsystemet ska hänga med i regionens tillväxt. När nu Norra länken till sist har öppnat efter många års förseningar är det hög tid att även fatta beslut om byggande och finansiering av Östlig förbindelse för att bygga klart ringleden runt Stockholm. Moderaterna vill se en blocköverskridande överenskommelse i frågan.

Vi vill betona att färdigställandet av en ringled runt huvudstaden inte är en lokal eller ens regional fråga. Det är en nationell angelägenhet, med tanke på Stockholmsregionens placering i det nationella transportnätet och betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt.

Mot bakgrund av detta samt regionens fortsatta befolkningstillväxt krävs nya beslut för att avhjälpa köer och flaskhalsar i trafiken för både privatpersoner och företag. Trafikproblemen är inte bara frustrerande i vardagen. De har omfattande samhällsekonomiska kostnader och har av OECD pekats ut som det allvarligaste hindret för regionens framtida utveckling.

Trafikverkets analyser av effekterna av att bygga Östlig förbindelse visar att innerstaden kommer att avlastas märkbart, precis som redan har skett efter öppnandet av Norra länken. Minskningen av det så kallade trafikarbetet uppskattas till drygt sju procent för innerstaden, inklusive Essingeleden, Centralbron och Slussen. Det innebär både en förbättrad framkomlighet för fler kapacitetsstarka transportmedel såsom cykel, kollektivtrafik och gångtrafikanter och en förbättrad luftkvalitet i innerstaden. Tack vare Norra länken har biltrafiken på Lidingövägen minskat kraftigt, vilket i sin tur möjliggjort för ytterligare cykelbanor på platsen.

Östlig förbindelse är central för att knyta samman norra och södra delen av regionen och för att tillgodose människors behov av att kunna färdas med buss eller bil samtidigt som det minskar trafiken och trängseln i centrala Stockholm. Det är också viktigt för att öka framkomligheten, minska restiderna och öka den totala samhällsnyttan.

Vi står fast vid att Bromma flygplats är viktig för hela landets tillgänglighet till huvudstaden men också för Stockholmsregionens utveckling, och är mycket kritiska till förslag om stängning av Bromma flygplats.

Kapaciteten vid Arlanda flygplats är inte tillräcklig för att kunna ta emot det ökade antal avgångar som en stängning av Bromma flygplats skulle medföra. Det skulle innebära att tillgängligheten inom landet och ut i världen skulle minska drastiskt, med negativa följder för privatpersoner och företag. Stockholm som huvudstad toppar många internationella rankningar men brister när det gäller internationella flygförbindelser.

Därför är det avgörande att Arlanda får fortsätta utveckla sin internationella verksamhet så att Stockholm är en attraktiv plats för huvudkontor att etablera sig i. Samtidigt kan Bromma fortsätta fungera som en viktig inrikesflygplats som säkerställer god tillgänglighet mellan huvudstaden och övriga landet. Vi vill att Bromma flygplats ska bevaras och fortsätta utvecklas.

Med anledning av detta är det angeläget att snarast påbörja planering av byggandet av en fjärde bana på Arlanda för att långsiktigt säkra en väl utbyggd flygkapacitet som stärker Stockholmsregionens internationella tillgänglighet. Detta kan ske inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

Beatrice Ask (M)

Maria Abrahamsson (M)

Tina Ghasemi (M)

Johan Forssell (M)

Margareta Cederfelt (M)

Dag Klackenberg (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)