Stimulera ökat byggande med trä i våra utemiljöer

Motion 2020/21:1576 av Monica Haider (S)

av Monica Haider (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för ett ökat användande av träprodukter i byggandet av våra offentliga utemiljöer, våra äldre och nya bostadsområden och i våra tätbebyggda orter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de viktigaste förändringarna som krävs för att stoppa klimatförändringarna är att öka andelen byggprodukter som baseras på förnybar råvara de kommande åren.

Den moderna träbyggnadstekniken har redan gjort insteg på byggmarknaden – främst uppförande av bostadshus och byggnader till följd av metodernas klimat­säkerhet och den rationella industriella tekniken.

För att åstadkomma en helhetslösning för stadsmiljön krävs en genomgripande diskussion och förslag kring den minst lika viktiga yttre miljön i bostadsområden och kring offentliga byggnader. För omställningen till ett hållbart samhällsbyggande behö­ver vi fokusera mer på utemiljön som ger klimatfördelar men också skapar trivsamma, ombonade och estetiskt tilltalande lösningar.

Biomassan från skogar i norra Europa har den egenskapen att den ständigt förnyas när ny skog växer upp. Sköter vi skogsresurserna på rätt sätt har vi således en i prak­tiken oändlig källa att bygga hem, byggnader och dekorativa utemiljöer med. Kon­struktioner som baseras på förnybarhet tillhör framtidens generationer.

De miljösäkrade konstruktioner som är tillverkade enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR) kvalitetssystem håller mycket hög internationell klass, och möjligheterna till varierad användning i stadsmiljön är mångsidig och estetiskt tilltalande.  

Sverige var definitivt en av initiativkrafterna bakom införandet av NTR-systemet och är alltjämt pådrivande i dess framtidsarbete. Bruket av träskyddsmedel är i dag ytterst resurseffektivt samtidigt som beständigheten för träprodukterna ständigt för­bättras.

Tryckimpregnerade produkter kommer från svenska skogar där träden tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Detta ger minimal miljö- och klimatpåverkan över konstruk­tionernas och produkternas livscykel.

Sett ur ett livscykelperspektiv är tryckimpregnerade produkter det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden. NTR-systemet är världsledande vid framtagande av riktlinjer för kemiska träskydd och har också fungerat som förebild för den EU-standard som finns idag.

Genom strategiska satsningar på nya produkter från skogen och FoU kan ökad tillväxt och arbetstillfällen skapas runt om i vårt land. Den träbaserade näringen finns placerad nära skogsråvaran i de för utveckling och arbete så viktiga skogslänen. Jobb skapas där det verkligen behövs.,

Sverige har en nyckelroll och ett viktigt ansvar när det gäller ett bioekonomidrivet systemskifte inom samhällsbyggande. Detta skifte måste bland annat stödjas genom en nationell satsning vid de svenska tekniska universiteten för att vidareutveckla ett inter­nationellt konkurrenskraftigt trä- och biobaserat byggande. 

Samtidigt krävs ett mod av såväl kommuner runt om i landet som byggherrar att våga tänka nytt vid planering av nya byggprojekt. Sverige har kommit en bit på väg och det finns idag en rad goda exempel på smarta och hållbara helhetslösningar i den mo­derna stadsmiljön.

 

 

Monica Haider (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)