Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä

Motion 2020/21:1588 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för stimulansåtgärder för ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Befolkningen i Sverige växer fort och byggandet av nya bostäder håller inte jämn takt. Det har lett till akut bostadsbrist på många håll och väntetiderna på bostäder i många delar av landet är fortfarande långa.

Samtidigt visar forskningen på problem med traditionellt bostadsbyggande. Under senare år har klimatforskarna insett att byggprocessen står för en betydligt större del av klimatutsläppen än vad som tidigare trotts. Det räcker inte att titta på hur mycket energi ett färdigbyggt hus förbrukar, utan det är väsentligt att även studera klimatutsläppen från byggprocessen. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien står byggprocessen för minst 50 procent av koldioxidutsläppen sett under en byggnads livstid. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien beräknade att byggandet av hus, kontor och fastigheter år 2012 orsakade ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska person­bilsparken.

I historisk tid var trä ett vanligt byggmaterial även i flerbostadshus, men efter stora stadsbränder som den i Sundsvall gick man i början av 1900-talet över nästan helt till att bygga i cement och betong. Med dagens teknik har brandriskerna dock minskat och i dag är det fullt möjligt att även bygga större flerfamiljshus i trä. I dag finns byggprojekt med hus upp till åtta våningar.

Modernt, industriellt byggande i trä är klimatsmart. Stora delar av byggprocessen utförs i en fabrik och byggtiderna förkortas betydligt. Bostaden är vid leverans så nära sin färdigställandegrad som möjligt. Att industriellt byggande i trä är kostnadseffektivt syns bland annat eftersom träbyggnadstekniken är helt dominerande när det gäller byggande av studentbostäder. Tekniken kan också med fördel användas för byggande av modulhus för äldreboende.

Om Sverige ska klara miljömålen måste vi börja bygga mycket mer i trä. Det är också ett förnybart material eftersom nya träd planteras och så småningom blir till nytt byggmaterial. Trä är också arbetsmiljömässigt bra, lättare och tystare att arbeta med för våra hantverkare. Eftersom råvaran kan produceras lokalt så kan ett ökat trähusbyg­gande också stimulera svensk skogsnäring.

Regeringens antagna träbyggnadsstrategi innehåller viktiga insatsområden för att utveckla ett industriellt byggande i trä: förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetens­höjning, forskning och utveckling samt innovation och exportfrämjande insatser. Det är nödvändigt att dessa insatsområden fortsatt prioriteras.

För att ytterligare öka trähusbyggandet bör regeringen överväga om det behövs ekonomiska stimulanser. Man bör se över vilka förutsättningar det finns i det framtida budgetutrymmet för sådana stimulansmedel. Vinsterna för miljön och delar av svensk ekonomi av sådana stimulanser kan vara stora.

 

 

Johan Andersson (S)

 

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)