Stiftelsen Skånehantverk i Landskrona

Motion 1990/91:Ub318 av Ulla Tillander (c) och Kjell-Arne Welin (fp)

av Ulla Tillander (c) och Kjell-Arne Welin (fp)
1984 bildade Skåne Hembygdsförbund i Malmöhus och
Kristianstads län och Landskrona kommun Stiftelsen
Skånehantverk. Ändamålet var att inom Citadellet i
Landskrona under ledning av en av stiftelsen anställd
intendent möjliggöra skolning av hantverkare och
vidareutbildning av byggnadshantverkare i äldre tekniker
avseende iordningsställande av äldre byggnader och
föremål i Skåne. Hit kan föreningar, kyrkor, kommuner och
privatpersoner vända sig om man behöver hjälp med
byggnadsrestaureringar, konservering av konstföremål,
ombindning och nybindning av böcker, lagning och
nytillverkning av metallföremål, renovering av textilier,
möbler, papper, o.s.v.
Intresset för stiftelsens verksamhet är mycket stort.
Behovet av renovering av gamla kulturskatter är så
omfattande att det inte låter sig överblickas.
Målsättningen är att bidraga till att äldre föremål och
byggnader omhändertas på ett kunnigt sätt och till
hantverkets fortbestånd genom praktiskt inriktad
utbildning.
Från vår sida har vi vid flera tillfällen i riksdagen tagit
upp frågan om utbildning av lärlingar vid Stiftelsen
Skånehantverk på Citadellet i Landskrona.
De inom stiftelsens ram verksamma hantverkarna och
konservatorerna är egna företagare, vilka enligt skrivna
kontrakt skall arbeta i överensstämmelse med de riktlinjer
och stadgar som fastslagits av stiftelsen.
Vid stiftelsen Skånehantverk finns följande
hantverkskategorier representerade: arkitekt, bokbindare,
förgyllare, inredningsarkitekt, målare, målerikonservator,
möbelkonservator, papperskonservator,
porslinsrestauratör, silver- och mässingssmed, snickare,
stuckatör, tapetserare samt textilrestauratör.
För ett antal hantverkskategorier är det i dag nödvändigt
att söka sig utomlands då utbildningsmöjligheter saknas i
Sverige. Det är således för närvarande svårt att skaffa sig en
adekvat hantverksutbildning i vårt land.
Vid Citadellet i Landskrona tar de etablerade
hantverkarna i dag emot praktikanter från Värnhemsskolan
i Malmö. Hantverkarna får ersättning från skolan för att de
tar emot praktikanter, eftersom handledningen medför att
de går miste om sin arbetsförtjänst.
Den hantverkstekniska linjen vid Värnhemsskolan
omfattar två år. Ämnen som ingår i utbildningen är i
huvudsak hantverksteknik, svenska och något av
tillvalsämnena engelska, matematik, bild eller musik.
Ämnet hantverksteknik innehåller bl.a. verktygsinlärning,
verktygsvård, slipning, hantverkshistorik, ritningsläsning,
materialkunskap, kostnadsberäkning, svetsning, färg och
formgivning, maskin- och bänkarbeten, arbete med läder,
keramik, trä och metall. Därtill kommer möbelrenovering,
ytbehandling, pneumatik, fördjupning i respektive elevs
yrkesval samt tre veckors praktikperiod. Under årskurs 2 är
ämnet hantverksteknik i form av praktiktimmar förlagda på
praktikplatser.
Efter att denna hantverkstekniska linje avslutats finns
det möjlighet att söka in på en ettårig högre specialkurs i
hantverksteknik. Denna specialkurs består i huvudsak av
praktik hos etablerade hantverkare, men även ämnen som
företagsekonomi och data, distributionskunskap, idrott
(ergonomi) samt konst- och stilhistoria studeras.
I Skaraborgs län finns det hantverksutbildning vid AMU
i Skövde. Utbildningen som ges avser träbildhuggare (ca 52
veckor), förgyllare (ca l0+30 veckor), dekupörer (ca l0+30
veckor), möbelrenoverare (ca l0+40 veckor) samt
stoppmöbelutbildning/tapetserare (ca l8 veckor). Även en
påbyggnadsutbildning för tapetserare finns, vilken omfattar
ca 22 veckor. Dessa utbildningar ger de grundläggande
kunskaperna, men kan inte ge en adekvat yrkesutbildning.
Konservatorsutbildningen finns sedan några år tillbaka i
Göteborg, dock ingår ej möbler. Samarbetet mellan denna
utbildning och stiftelsen Skånehantverk är gott, då
stiftelsens konservator ofta tillhandahåller den fleråriga
praktik, som behövs för att kunna ansöka till Göteborg,
inom t.ex. målerikonservering.
Det pågår diskussioner och underhandlingar i avsikt att
kunna förlägga en nordisk möbelkonservatorskola till
Citadellet i Landskrona. Detta har sin grund i dels den
naturliga kopplingen till verksamheten vid stiftelsen
Skånehantverk, dels genom närheten till institutioner som
Lunds universitet, Kulturen i Lund, Konservatorskolan i
Köpenhamn, Nationalmuseum i Brede samt
möbelkonserveringsavdelningen på Fredriksborgs slott.
För en blivande möbelkonservator är en traditionell
möbelsnickeriutbildning omfattande tre år en nödvändig
och omistlig förutbildning. En sådan utbildning skulle ge
allmän behörighet till högskolestudier.
Målsättningen att starta en möbelkonservatorutbildning
som bygger på hantverksmässiga och vetenskapliga
principer förutsätter sannolikt ett statligt huvudmannaskap
på högskolenivå. Det föreligger ett stort behov av en sådan
här specialiserad utbildning, och då inte minst sett ur ett
nordiskt perspektiv. Utbildningen bör också samordnas
med etablerade konservatorsutbildningar.
Vid Lunds universitet och då närmare bestämt
institutionen för konstvetenskap och avdelningen för
organisk kemi 1 -- Kemicentrum -- pågår ett
tvärvetenskapligt projekt, benämnt Arkeometri i
konstvetenskapen. Detta projekt efterträdde ett projekt
som benämndes ''Gamla material och tekniker i måleriet''.
Syftet med projektet är att genom sammanföring av
kunskaper och metoder inom humaniora, naturvetenskap
och konservering och därigenom nå ny kunskap om
målningens sammansättning, uppbyggnad och bevarande.
I tidigare projekt har ingått analyser av skiktföljd,
underlagets beskaffenhet, pigment, bindemedel och
ytbehandling. Utforskning har gjorts vad gäller bemålning
av träskulpturer, möbler och byggnader, samt
konstmålningar på mur eller flyttbara underlag.
Ett exempel på värdet av tvärvetenskaplig forskning är
utforskningen av limmet som bindemedel i måleriet. Inom
projektets ram pågår samarbete med Konservatorskolan i
Köpenhamn och konservatorerna inom stiftelsen
Skånehantverk (Citadellet).
Forskningsledningen för projektet har förklarat sig vara
mycket intresserad av att bedriva limforskning i anslutning
till Citadellet i Landskrona. Detta för att i framtiden kunna
arbeta i nära samarbete med yrkesverksamma
konservatorer och hantverkare.
Det måste vara en statlig angelägenhet att se till att vi i
Sverige kan tillgodose behovet av hantverksutbildning.
Detta dels för att det finns en uppenbar risk att
hantverkskunskapen går förlorad, dels att det i vårt
samhälle finns ett behov av att få hantverksarbeten utförda.
Alla förfrågningar som kommer till Stiftelsen
Skånehantverk angående lärlingsutbildning är från
personer som redan genomgått gymnasieutbildning. Många
av dessa vill inte genomgå gymnasiet en gång till och det
upplevs av många som ett problem. Utbildning med den
inriktning som här avses borde enligt stiftelsen ligga på en
eftergymnasial nivå, inte minst för att höja yrkenas status.
Det är i vissa fall udda men värdefulla hantverksyrken
det gäller och situationen är ofta den att högstadieelever
helt enkelt inte är mogna och beredda att välja dessa yrken.
En satsning borde enligt vår uppfattning genomföras på en
eftergymnasial utbildning med hantverksinriktning.
Citadellet i Landskrona är en lämplig plats för detta.
För att säkerställa rekryteringen och motivationen för
att genomgå hantverksutbildningen finns det anledning att
lägga den på högskolenivå eller motsvarande.
På Citadellet i Landskrona finns det redan så mycket
hantverkskunskap samlad samt erfarenheter av sådan
utbildning att det där finns naturliga förutsättningar för ett
vidareutvecklat hantverkscentrum och med koncentration
av landets resurser inom hantverksutbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om hantverksutbildning vid
Citadellet i Landskrona,
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett hantverkscentrum på
Citadellet i Landskrona.1]

Stockholm den 25 januari 1991

Ulla Tillander (c)

Kjell-Arne Welin (fp)
1 1990/91:N325
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)