Statsflyget

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 5 § statsflygsförordningen bör ändras från lokalisering Bromma till Arlanda och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kostnader för Försvarsmakten ska särredovisas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All personal som hanterar statsflyg och specialflyg har redan flyttat till Arlanda. Kvar finns en hangar i dåligt skick som är föremål för rivningsbeslut. I statsflygsförordningen 1999:1354 och ändring införd 2014:1288 framgår att statsflyget skall vara lokaliserat på Stockholm-Bromma. För att tillgodose detta har en projektering genomförts av Swedavia till en kostnad av 18,5 Mkr. Investeringen enligt projekteringen uppgår till 414 Mkr. Hyresperioden föreslås bli 40 år till en bashyra om 34,6 Mkr/år. Därtill tillkommer kostnader för drift, underhåll, media samt övriga tjänster.

Av en alternativ granskning, utförd av Swedavia inom ramen för projekteringen, framgår att kostnaden för en utbyggnad av befintlig förhyrning på Arlanda till 2 fack bedöms till 7–10 milj.

För att fullt ut möjliggöra och kompensera Försvarsmakten för kostnader som är förknippade med ansvaret enligt statsflygsförordningen skall särredovisning ske.

 

 

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)