Statligt kulturstöd, m.m.

Motion 1990/91:Kr355 av Tom Heyman och Sonja Rembo (m)

av Tom Heyman och Sonja Rembo (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T266 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelning av statligt kulturstöd,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lokalisering av TV-bolag samt
försäljning av lokalradio.

Stockholm den 25 januari 1991

Tom Heyman (m)

Sonja Rembo (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)