Statligt finansierad hälso- och sjukvård

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmanna­skapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över huvudmanna­skapet för primärvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk hälso- och sjukvård finansieras dels genom statliga bidrag och stimulansmedel i olika former och dels av landstingen/regionerna själva, genom den beskattningsrätt som landsting/regioner förfogar över.

Trots detta ser vi en alltmera utbredd ojämlikhet vad gäller den hälso- och sjuk­vårdsservice som svenska medborgare kan ta del av. Bostadsorten avgör oftast vilken vård och behandling den enskilde kan ta del av.

Jag menar att svensk hälso- och sjukvård är och skall vara en nationell angelägenhet. Det måste vara staten som garanterar att varje medborgare i Sveriger en likvärdig vård, oavsett var den ges inom landets gränser.

Utifrån det ovanstående anser jag att regeringen bör se över möjligheten att tillsätta en utredning som får i uppgift att utreda huvudmannaskapet för svensk länssjukvård/
specialistsjukvård. I samma utredning bör även huvudmannaskapet för primärvården utredas och belysas.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)