Statligt bidrag till solel

Motion 2010/11:N352 av Pia Nilsson (S)

av Pia Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statligt stöd till solel.

Motivering

Ett framgångsrikt klimatarbete kräver att alla nivåer i det svenska samhället involveras. Många kommuner, företag och andra aktörer vill bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill bl.a. göra en nystart för klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik.

Till dess att mer långsiktiga program finns på plats bör de investeringsstöd som finns idag kvarstå så att det inte blir ett glapp som gör att Sverige tappar kompetens och fart i utvecklingsarbetet. Att förlänga och helst utöka de befintliga anslagen till solvärme och solel är därför nödvändigt.

Ett intressant exempel på initiativtagande för lokalproducerad solel är den ekonomiska föreningen ”Solel i Sala och Heby” som bildades för 1,5 år sedan. Föreningens syfte är att äga och driva solcellsanläggningar för lokal produktion av elektricitet, en el som sedan säljs till marknaden. I dag har föreningen ett avtal med Sala-Heby Energi. Bolaget köper all el som föreningen producerar, sköter tillsynen av anläggningarna liksom den ekonomiska hanteringen.

Den första anläggningen i Sala invigdes den 6 oktober förra året och i januari i år beviljades föreningen ett statligt bidrag på 1,35 miljoner kronor. Med hjälp av dessa pengar kunde föreningen bygga ytterligare en anläggning som nu finns i Heby. En tredje solcellsanläggning kan bli verklighet om det statliga bidraget förlängs.

Under nästa år beräknar föreningen att de båda anläggningarna tillsammans kommer att producera ca 130 000 kWh, vilket motsvarar hushållsel till ca 70 lägenheter.

Det är viktigt att åtgärder för den förnybara energiproduktionen måste utformas så att de når största möjliga effekt på kort och lång sikt. Därför behöver stödformerna till solenergi och annan förnybar energiteknik utvecklas.

Stockholm den 21 oktober 2010

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)