Statligt ägande i Sunpine

Motion 2021/22:88 av Dennis Dioukarev (SD)

av Dennis Dioukarev (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

International council for clean transportation har identifierat att systemutsläppen av växthusgaser från användandet av HVO baserad på tallolja är 8% högre än motsva­rande utsläpp för fossil diesel. HVO som tillverkats från tallolja är skattebefriad för svensk vägtransportsektor i syfte att stimulera användningen för att reducera utsläppen av växthusgaser. Hade motsvarande mängd fossil diesel av Miljöklass 1 sålts hade skatteinkomsten ökat med 5,73 kr/liter enligt 2017 års skattesats. Att skattebefria ett specifikt alternativ i syfte att reducera utsläpp av växthusgaser, när det i själva verket ökar desamma, är kontraproduktivt. Dessutom är svenska staten, via det statliga bolaget Sveaskog, delägare i produktionskedjan genom delägarskap i Sunpine.

Staten bör därför ålägga Sveaskog att avyttra sitt innehav i Sunpine. Enligt den nyligen beslutade klimatlagstiftningen kan staten svårligen äga andelar i ett företag som spär på utsläpp av växthusgaser relativt motsvarande fossilt alternativ.

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)