Statliga veterinärer

Motion 2008/09:MJ207 av Helena Bouveng (m)

av Helena Bouveng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de statliga veterinärerna.

Motivering

De privata veterinärerna är ofta egenföretagare eller småföretagare och arbetar under tillsyn av Jordbruksverket. Samtidigt har Jordbruksverket självt omkring 400 anställda som konkurrerar med de privata veterinärerna.

Djurskyddslagarna sätts ur spel av statliga veterinärer med dubbla lojaliteter. I många delar av landet är konkurrensen mellan de statliga och privata stenhård.

Det är Jordbruksverket som ska kontrollera att Sveriges djurägare följer djur- och smittskyddslagen, bland annat för att vi ska slippa galna kor och mul- och klövsjukan i landet. Dessutom kontrollerar man att privatpraktiserande veterinärer sköter sina jobb.

I praktiken är det distriktsveterinärerna som sköter tillsynen. Men distriktsveterinärerna är inte bara statens utsända kontrollanter. De är också del av ett affärsdrivande verk som tävlar om kunder med privata veterinärer.

De djurägare som man kan ge anmärkningar är potentiella kunder, och de veterinärer man kontrollerar är konkurrenter. I många städer finns många veterinärer, och konkurrenssituationen är hård, inte minst mellan privatpraktiserande veterinärer och Jordbruksverkets distriktsveterinärer.

Jordbruksverkets dubbla roller, dels som praktiserande veterinärer, dels som kontrollmyndighet är inte fördelaktiga.

Både Sveriges veterinärförbund och EU-kommissionen har dömt ut tillsynen. Jag hävdar att det är bättre att kontrollverksamheten skiljs från den praktiska djursjukvården.

Att låta privata företag undersöka sjuka hundar och katter samt utföra allt annat som veterinärer gör är därför en utveckling som ligger väl i linje med alliansens mål om bättre villkor för företagare och minskad statlig inblandning i marknadens funktionssätt. Därför bör det övervägas om de statliga veterinärerna ska privatiseras.

Stockholm den 24 september 2008

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)