Statliga företags medlemskap i Svenskt Näringsliv

Motion 2006/07:N224 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statliga företags medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Motivering

Många av statens bolag är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Det är en på flera sätt sluten organisation. Så till exempel har man som policy att inte uppge vilka som är medlemmar. Det är i varje fall det besked jag har fått när jag har kontaktat Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. Det är en avvikande policy i det svenska samhälle som präglas av öppenhet.

Svenskt Näringsliv fungerar även som aktiv deltagare i samhällsdebatten och som lobbyorganisation. Det är naturligtvis helt i sin ordning. Men det komplicerar de statliga företagens medlemskap i organisationen. En annan omständighet som komplicerar medlemskapet är att statliga företag ska vara föredömen när det gäller exempelvis arbetslivets villkor, jämställdhet och hälsa. Det är områden som inte prioriteras av Svenskt Näringsliv. Samtidigt har givetvis också statliga företag ett behov och ett intresse av att organisera sig i någon form av arbetsgivarorganisation. Regeringen bör överväga om medlemskapet i Svenskt Näringsliv står i överensstämmelse med den policy som bör gälla för statliga företag. Regeringen bör också överväga om statliga företags behov av medlemskap i en arbetsgivarorganisation kan tillgodoses på något annat sätt än att vara medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Stockholm den 26 oktober 2006

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)