Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)

av Mattias Ingeson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliga arbetsgivares ansvar för jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I rapporten Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017 konstaterar SCB och Arbetsförmedlingen att personer med funktionsnedsättning alltjämt har en svag ställning på svensk arbetsmarknad. I befolkningen i allmänhet är sysselsättningsgraden 78 procent. Bland personer med funktionsnedsättning är den 62 procent, och bland personer med nedsatt arbetsförmåga är 56 procent sysselsatta. 37 procent av de tillfrågade i undersökningen anger att de har upplevt någon form av diskriminering.

Samhällets målsättning måste vara att erbjuda alla människor likvärdiga livschanser. Statliga myndigheter och andra stora offentliga arbetsgivare borde kunna ta ett ökat ansvar för att utveckla arbetsmarknaden för denna grupp. Genom kompetensutveckling och förbättrade rekryteringsprocesser skulle offentliga arbetsgivare kunna föregå med gott exempel och visa på hur diskriminering kan motverkas och anpassningar kan göras för att rekrytering ska kunna ske på jämlika villkor.

En särskild utredning bör tillsättas med uppgift att beskriva hur statliga arbetsgivare arbetar för att motverka diskriminering och underlätta för personer med funktions­nedsättning att få jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och offentliga anställningar.

Mattias Ingeson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)