Statlig osund konkurrens

Motion 2019/20:1151 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig osund konkurrens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Privata företag och de skatteintäkter som de genererar utgör grunden för den svenska välfärden. Skatteintäkterna finansierar den offentliga service som vi alla, även företa­gen, efterfrågar i form av förskolor, sjukvård och skolor för deras medarbetare. Ett väl fungerande samhälle hittar balansen mellan företagen och det offentligas ansvar.

För att företagen ska utvecklas väl och därmed kunna bidra med sina skatteintäkter är det viktigt att det inte finns marknadsstörningar. Något som riksdag och regering kan påverka är de statliga verksamheter som konkurrerar med privata företag. Det kan exempelvis handla om verksamheter inom finanssektorn.

Ett konkret exempel på osund statlig konkurrens är de offentligt finansierade veteri­närkliniker som Jordbruksverket driver och som också åtar sig uppdrag på den privata marknaden. Det skapar en osund konkurrens då investeringar täcks via den offentliga finansieringen som privata företag måste finansiera själva.

I Gästrikland slogs ett välskött privat företag ut när statliga Jordbruksverket etable­rade en ny veterinärklinik. Man annonserade i lokala medier efter kunder, trots att det inte kan ligga inom ramen för uppdraget att finnas till för Sveriges lantbrukare.

Staten bör därför renodla sin roll i att vara myndighetsutövare och endast utöva tillsyn över verksamheter i stället för att ägna sig åt marknadsstörande kommersiella aktiviteter. Mot bakgrund av ovanstående vore det önskvärt med en översyn av


möjligheten att regeringens avyttrande av verksamheter som konkurrerar med privata företag kan fortsätta, liksom en översyn av regeringens uppdrag till Jordbruksverket att inte konkurrera med privata veterinärkliniker.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)