Statlig närvaro

Motion 2021/22:1763 av Johan Büser m.fl. (S)

av Johan Büser m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statlig närvaro i hela landet är en förutsättning för att hela landet ska leva. Dessvärre vittnar många kommuner om en avtagande tillförsikt inför framtiden när staten väljer att lägga ned eller flytta verksamhet med syftet att centralisera. Lyckligtvis har regeringarna sedan 2014 brutit trenden och aktivt arbetat för såväl omlokalisering av statlig verksamhet, från i huvudsak Stockholm till andra delar av landet, som för att nyetablera statlig närvaro i form av myndigheter och lokala servicekontor. Genom regeringens agerande så har den tidigare uppfattningen om att centralisering inte går att hejda ändrats till insikten om att statlig närvaro handlar om politiska ambitioner och huruvida en regering är beredd att prioritera frågan.

Det är välkomnande att regeringen fortsätter sitt arbete med att stärka statens närvaro i hela landet. Genom det så sticker man också hål på myter som finns varför centralisering är att föredra; argument såsom brist på kompetent arbetskraft, dåliga kommunikationer och bristfällig infrastruktur haltar när vi kan se hur regeringens planer på statlig närvaro i hela landet fortskrider. Ett tydligt exempel på det är utvecklingen i Västsverige, som rymmer alla förutsättningar för att kunna tillhandahålla ökad statlig närvaro. Med tillgång till högre utbildning i orter som Göteborg, Borås, Trollhättan, Skövde, Halmstad och Karlstad så förses den lokala arbetsmarknaden med kompetent och kvalificerad arbetskraft. En väl integrerad kollektivtrafik på järnväg och buss vidgar arbetsmarknadsområdet och den digitala infrastrukturen ger förutsättningar för ytterligare etableringar.

Det är viktigt att regeringens arbete med statlig närvaro oförhindrat fortsätter och utvecklas; dels för att säkerställa att medborgarna får adekvat service, dels för att nya arbetstillfällen ger ökad tillförsikt i hela landet. Förutsättningarna är goda för att regeringen ska lyckas på den inslagna vägen. Västra Götalandsregionen, Värmland och Halland är goda exempel på det.  

Johan Büser (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hans Hoff (S)

Joakim Järrebring (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Patrik Björck (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)