Statistik över vårdnadstvister

Motion 2017/18:1525 av Margareta Larsson (-)

av Margareta Larsson (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyldighet för den myndighet som regeringen bestämmer att föra statistik i vårdnadsmål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget finns det ingen sammanhållen statistik för jämställdhet i vårdnadstvister. Tillförlitlig statistik är ett nödvändigt redskap som dels underlättar reflektion, dels ger en fingervisning om hur rättssäkert vårt domstolsväsende är. Det har argumenterats att gemensam vårdnad torde vara det bästa för barnen. Det har även argumenterats för att män och kvinnor är lika goda vårdnadshavare. Rimligen borde det därför i första hand vara en överhängande andel tvister i vårdnadsmål som utmynnar i en dom om gemensam vårdnad. I andra hand borde fördelningen av män respektive kvinnor som får ensam vårdnad vara lika. 

Domstolarna har centrala register över handlagda mål, parter och domslut. Domstolsverket som tillsynsmyndighet borde kunna sammanställa, årligen, statistik län för län över hur fördelningen ser ut i avgjorda mål. Regeringen bör därför ge Domstolsverket i uppdrag att fortlöpande föra statistik som, liksom SCB:s, är tillgänglig för envar som önskar via dess hemsida.

Det kommer förvisso alltid finnas faktorer i det enskilda fallet som avgör till den enes eller den andres fördel, men om statistiken utvisar ett för högt utfall åt det ena eller andra hållet är det ett varningstecken på att något måste göras när det gäller arbetet på familjerätterna eller i domstolarna. En sammanhållen statistik underlättar även för enskilda medborgare att kunna följa huruvida domstolarna och i förlängningen familjerätterna i deras län verkligen inte har förutfattade meningar om vilket kön som är mest lämpligt att agera som vårdnadshavare.

Margareta Larsson (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)