Staten som huvudman för Göteborgs vårdhögskola

Motion 1990/91:Ub589 av Margitta Edgren och Ingela Mårtensson (fp)

av Margitta Edgren och Ingela Mårtensson (fp)
Politiska representanter för Göteborgs kommunstyrelse,
Bohuslandstinget och Göteborgs och Bohus Läns
Vårdskoleförbund har skrivit till regeringen i december
1990 och begärt förhandlingar som syftar till att staten skall
vara huvudman för vårdhögskolan i Göteborg.
I skrivelsen framför de starka skäl för sin begäran. De
skriver bl.a. ''att studentperspektivet är det centrala. Det
skall finnas en rak väg från grundutbildning till
forskarutbildning. Vårdhögskolan skall därför omfatta en
fullständig högskolas alla verksamheter; grundutbildning
(inklusive yrkesspecifik påbyggnadsutbildning),
överbryggande utbildning som ger kompetens för
forskarutbildning och forskning och utvecklingsarbete''.
Utvecklingen inom den kommunala vårdhögskolan har
skett i nära samverkan med universitetet i Göteborg, främst
de medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Av
vårdhögskolans utbildningar har flertalet en naturlig
anknytning till ämnen och institutioner vid universitetet.
Det gäller arbetsterapi och sjukgymnastik som har
anknytning till medicinsk rehabilitering, hörselvård
anknyter till audiologi, tandhygien till odontologi m m.
En professur vid universitetet i klinisk vårdforskning
med verksamheten förlagd till vårdhögskolan är under
tillsättning.
Vårdhögskolan har ett antal disputerade lärare som
medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt i
samarbete med universitetet, sjukvården och de sociala
omsorgerna. Lärarnas kompetensutveckling är,
tillsammans med utveckling av utbildningsstrukturen, det
mest prioriterade området i vårdhögskolans
utvecklingsarbete.
Vårdhögskolans organisation har successivt anpassats till
universitetets. Institutioner har bildats som leds av
prefekter och institutionsstyrelser. Av kommunalrättsliga
skäl har styrelserna enbart en rådgivande funktion.
Allt eftersom samarbetet mellan universitetet och
vårdhögskolan blir alltmer omfattande och djupgående
framträder det delade huvudmannaskapets nackdelar allt
tydligare. Olikheterna i regelsystemen motverkar ett
effektivt och rationellt utnyttjande av de samlade
resurserna.
Huvudmannaskapsutredningen ansåg i sitt
slutbetänkande 1981 att all högskoleutbildning skulle vara
statlig. Av ekonomiska skäl har utredningens förslag hittills
inte legat till grund för beslut. Vi anser att det finns starka
skäl för att selektivt överföra huvudmannaskapet för
vårdhögskolan i Göteborg till statligt huvudmannaskap. På
sikt får på så sätt universitetet i Göteborg erfarenheter som
kan komma alla högskolor till del vid en framtida
förändring av huvudmannaskapet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om överförandet av
huvudmannaskapet för vårdhögskolan i Göteborg till
staten.

Stockholm den 23 januari 1991

Margitta Edgren (fp)

Ingela Mårtensson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)