Stasidokumenten

Motion 2011/12:K223 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund (SD)

av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sekretessen för de s.k. Stasidokumenten ska upphävas och dokumenten göras tillgängliga för forskning utan förbehåll.

Motivering

De uppgifter angående personer som samarbetat med den östtyska säkerhetspolisen Stasi som kom till den svenska säkerhetspolisens kännedom under 1990-talet har sedan dess varit belagda med sekretess av den svenska säkerhetspolisen.

Europaparlamentet har i en resolution (RC-B6-0165/2009) som antogs den 2 april 2009 beklagat att några medlemsstater fortfarande efter kommunistländernas kollaps sekretessbelägger dokument som berör denna verksamhet. Europaparlamentet uppmanar i resolutionen dessa stater, däribland Sverige, att öppna arkiven för forskning. Vårt nordiska grannland Danmark har öppnat arkiven för forskare, så har även Tyskland gjort. Varför kan då inte Sverige göra samma sak? Att inte följa Tysklands och Danmarks exempel ger endast upphov till spekulationer om orsakerna och ger därtill också Sverige dåligt rykte internationellt.

Eftersom kunskaper om Sveriges förbindelser med Östtyskland (DDR) är av största vikt och av mycket stort allmänintresse, inte minst för svenskt agerande gentemot diktaturer idag, är det beklagligt om seriös vetenskaplig forskning som kan belysa dessa relationer stoppas.

En fortsatt sekretess för de så kallade Stasidokumenten kan tyvärr innebära att förtroendet för svensk säkerhetspolis och dess uppdragsgivare rubbas. Var och en frågar sig säkert varför sekretessen bibehålls. Är det svensk säkerhetspolis bristande förmåga att avslöja de svenska ”Stasimedarbetarna” eller är det idag fortfarande levande och verksamma personer eller andra närstående personer som ska skyddas som gör att sekretessen kvarstår?

Efter flera ansökningar och överklaganden fick forskaren Birgitta Almgren rätt till dessa dokument i forskningssyfte av regeringsrätten i en dom från 2010, dock med en rad anmärkningsvärda förbehåll. I Birgitta Almgrens bok ”Inte bara spioner” framgår det att Säpos utredningar av dessa ”Stasimedarbetare” varit minst sagt bristfälliga och undermåliga.

Dessa dokument har nu varit sekretessbelagda sedan de kom till Säkerhetspolisen, och med tanke på att ”muren föll” för mer än tjugo år sedan kan de därmed anses vara av mindre betydelse med hänsyn till rikets säkerhet, inte minst med hänsyn till att den aktuella nationen inte längre existerar och dess säkerhetspolis därmed upphört. Flera länder har gjort dessa dokument tillgängliga för forskning utan förbehåll. Därför anser jag att denna sekretess bör tas bort och att dokumenten ska göras tillgängliga för forskning utan några som helst förbehåll.

Stockholm den 28 september 2011

Thoralf Alfsson (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)