Starta-eget-rådgivning och starta-eget-bidrag

Motion 2010/11:A207 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om starta-eget-rådgivning och starta-eget-bidrag.

Motivering

Sverige har internationellt sett en hög ungdomsarbetslöshet. Det sker många goda initiativ i samhället för att vända denna trend. Ung företagsamhet ger gymnasieelever möjlighet att starta, driva och avveckla företag och är ett utmärkt exempel på hur man kan ge unga chansen, och möjligheten, att se eget företagande som en alternativ väg. Många unga människor skapar redan under gymnasietiden sin affärsidé, som man sedan utvecklar till ett eget företag. Utvärderingar visar att så många som 25 procent av dem som genomgått Ung företagsamhet blir företagare senare i livet.

Problemet är att det idag är svårt för unga att få ett starta-eget-bidrag eller en ersättning för den första tiden som ny företagare innan man har fått intäkter från sitt företag.

Då man blir myndig och har rösträtt vid 18-års ålder har man också rätt att starta ett företag. Därför bör man också ha möjlighet till ett starta-eget-bidrag och till den rådgivning som finns för nya företagare.

De mentorprogram som drevs under förra mandatperioden har fungerat väl. Här skulle man dock kunna utveckla programmet ytterligare genom att skapa ett mentorprogram riktat till unga människor och då med företrädesvis unga rådgivare – unga företagare som kan fungera som goda förebilder för fler. Detta kombinerat med ett starta-eget-bidrag för unga skulle ge fler möjlighet till egen försörjning i eget företag.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)