Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan

Motion 2021/22:346 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett Sveriges kontor i Taipei och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Taiwan byter namn på representationen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och Taiwan delar centrala värderingar som respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten – våra två länder är i själva verket närmare varandra än många kanske inser vid en första anblick. Men våra länder delar inte bara ovan nämnda kärnvärden, vi har också starka relationer när det gäller akademiskt utbyte och handel. Det finns dock en stor potential att fortsätta att fördjupa och stärka relationerna.

Ett sätt att göra detta är att inrätta ett formellt svenskt kontor i Taipei. Idag är Sverige representerat genom Business Sweden, som har ett utökat uppdrag med visst konsulärt stöd. Av de skäl som nämns ovan, finns det dock anledning att inrätta ett formellt kontor i Taiwan. Detta har flera länder gjort. Storbritannien har ett British Office Taipei som tillhandahåller konsulärt stöd till brittiska medborgare samt vårdar relationerna mellan Storbritannien och Taiwan. EU-länder som Österrike, Belgien och Nederländerna har motsvarande namn på sina respektive representationer, och under våren har även Litauen meddelat att ett kontor ska öppnas i Taiwan. I skrivande stund har man såvitt jag känner till inte beslutat om namn på detta, men namnet ”Lithuanian Representative Office” övervägs.

Samtidigt har regeringen i Taiwan meddelat att ett representationskontor med namnet Taiwanese Representative Office in Lithuania ska öppnas i Vilnius. Detta blir det första i sitt slag i Europa. Därmed tar Litauen en ledarroll i de europeiska relationerna med Taiwan. Sverige och övriga EU bör följa Litauen i detta.

I utrikesdeklarationen för 2021 uttryckte regeringen att demokratin utmanas på många håll i världen. Det är något som har uttryckts även tidigare år. 2020 sades det i utrikesdeklarationen att man skulle intensifiera arbetet med att försvara och främja demokratin, samt bygga allianser med likasinnade länder. Detta för att stärka det öppna samhället, pressfriheten och hbtq-personers rättigheter. Detta är goda ambitioner, och utifrån dessa bör ett stärkande av relationen med Taiwan vara prioriterat. Att landet därtill är en marknadsekonomi med drygt 23 miljoner invånare och en stor högtekno­logisk industri är ännu ett skäl att stärka relationerna.

Att byta namn på Sveriges representation i Taiwan skulle vara en viktig signal om stärkta relationer till en av regionens få demokratier. Det är rimligt att följa våra euro­peiska grannländer och ge representationen namnet Sveriges kontor i Taipei. För att ytterligare stärka relationerna med Taiwan bör regeringen också verka för att Taiwan, om de så önskar, ska byta namn på sitt kontor i Sverige. Detta bör riksdagen ge reger­ingen till känna.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)