Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla motordrivna fordon som framförs i trafik måste ha trafikförsäkring. Försäkringen ska ge ersättning för personskador hos den som är inblandad i en eventuell olycka. Trafikskador är inte sällan svåra att bedöma då de kan drabba exempelvis nacken och ge upphov till smärta som är svår att mäta. Obehag och nedsatt arbetsförmåga kan också komma långt efter det att själva olyckan inträffade. Bland annat av dessa anledningar är det inte ovanligt att den som drabbats av en trafikolycka hamnar i tvist med försäkrings­bolaget om ersättning.

Under 2016 omkom 270 personer i vägtrafiken. 2 347 personer skadades svårt och 16316 personer skadades lindrigt under 2016, allt enligt polisens rapportering som är underlag för den officiella statistiken.

Försäkringens särskilda slag gör att den får en offentlighetskaraktär och därför bör behandlas med extra varsamhet när det kommer till rättssäkerhet. Trafikskadenämnden finns till för att den ersättning som utgår till den som skadats ska vara rättvis och skälig utifrån gällande lagstiftning och praxis. Enda sättet att överklaga nämndens beslut är att inleda en civilrättslig process. Detta är idag förknippat med stora ekonomiska risker för den enskilde.

I det fall som rättegången dömer till försäkringsbolagets fördel åläggs den som drabbats av trafikolyckan att betala rättegångskostnaderna. Skulle den enskilde få rätt i tingsrätten och försäkringsbolaget överklagar till hovrätten är risken stor för att den enskilde av ekonomiska skäl inte vågar fullfölja en rättslig prövning eftersom den enskilde vid förlust blir tvungen att betala kostnaden för båda rättegångarna. Om den enskilde vinner i tingsrätten och hovrätten men förlorar i Högsta domstolen får hen betala rättegångskostnaderna i alla tre instanserna. Detta fungerar givetvis avskräckande och många advokater avråder sina klienter från civilrättslig prövning just eftersom det är förknippat med stora ekonomiska risker.

Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhetsprincip.

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)