Stärkt markersättning vid intrång som medför en stor klimatnytta

Motion 2021/22:1475 av Pia Steensland (KD)

av Pia Steensland (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att erbjuda en stärkt markersättning till markägare vid intrång som medför stor klimatnytta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I ett globalt och nationellt perspektiv måste de fossila utsläppen minskas för att hejda den globala uppvärmningen. Som en del i detta arbetet har Sverige ett behov av att genomföra en elektrifiering i stor skala på många plan. Det handlar om ökad digitalisering, elektrifiering av fordonsflottan och en massiv omställning av den tunga tillverkningsindustrin.

Att det nu finns en reell möjlighet att tillverka fossilfritt stål är en fantastisk utveckling och en bärande del i att minska Sveriges totala fossila utsläpp. Här har SSAB i Oxelösund och min hemvalkrets Sörmland en nyckelroll. Genom den nya HYBRIT-tekniken har SSAB potential att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent. Men en framgångsrik omställningen till att tillverka fossilfritt stål genom HYBRIT är helt beroenden av en ökad elproduktion och en ökad överföringskapacitet. Då en stabil elproduktion är nödvändig för att klara omställningen är det oklokt att avveckla kärnkraften innan andra pålitliga väderoberoende alternativ finns tillgängliga. För att säkra det ökade behovet av överföringskapacitet krävs det samtidigt en utbyggnad av det fysiska elnätet.

En utbyggnad av elnätet kan ske genom en nedgrävd eller luftburen kabel. Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen och det är inte sällan som elleverantören och de berörda markägarna som drabbas av intrång inte är överens om vilket alternativ som bör väljas. Vi måste ha stor respekt för de olika parternas ingångsvärden och de konsekvenser som de olika alternativen medför för var och en. Det är min förhoppning att den nödvändiga utbyggnaden av elnätet som är nödvändig inte bara i Sörmland utan på flera håll i landet ske med stor omsorg av helheten. Jag anser också att det är rimligt att markersättningen stärks för de markägare som drabbas av ett intrång som i förlängningen kommer medför stor klimatnytta. Förutsättningarna för detta bör utredas.

Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)