Stärkt infrastruktur i Blekinge

Motion 2022/23:1067 av Camilla Brunsberg (M)

av Camilla Brunsberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att E22 genom Blekinge och sträckan mellan Björketorp och Nättraby bär prioriteras i kommande planarbete och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för staten att ta en del av det ekonomiska ansvaret för Blekinges hamnar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Bromma flygplats ska finnas kvar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Blekinge med sitt fantastiska läge vid Östersjön kräver väl fungerande kommunikationer och en väl planerad infrastruktur för att kunna växa och utvecklas. Eftersom Blekinge är ett län längs med kusten med flera hamnar är en utbyggnad av infrastrukturen både ett nationellt och ett internationellt intresse.

 

E22an går som en pulsåder genom Blekinge och på flera ställen passerar mer än 10 000 fordon per dygn. För att trafiken ska kunna flyta på tillfredsställande krävs en modern motorväg. Idag har vi cirkulationsplatser och sträckor med hastigheten 30 km/h längs med motorvägen. Det är inte värdigt en Europaväg. Blekinge behöver en utbyggd motorväg som binder samman länets orter, så väl som länet med resten av landet. I östra Blekinge pågår just nu en utbyggnad av sträckan Lösen – Jämjö. Sträckan Björketorp - Nättraby behöver snarast byggas ut.

 

Blekinge binder samman Sverige med övriga Europa via Östersjön och våra hamnar. Flera färjelinjer trafikerar Östersjön med både gods och passagerare. Öst är det nya väst och handeln österut ökar stadigt. Många företag har idag sin tillverkning i östra Europa och västra Asien vilket gör Blekinge till en ny infart för import och export. Därför krävs ett modernt vägnät för att sprida godset till dess slutdestination. Järnvägen ut till Verkö måste effektiviseras för att säkra transporten av godset. Idag måste de boende ute på Verkö samsas med all trafik som går till och från färjelägret. Karlshamns hamn har som vision att skapa södra Sveriges mest kompletta lokalisering för transportberoende verksamheter. Idag finns redan en flexibel detaljplan av utbyggda va- och vägsystem där 165 000 m2 har direkt anslutningsmöjlighet till en framtida kaj. Det vore rimligt att utreda möjligheten om staten kan ta en del av det ekonomiska ansvaret för Blekinges hamnar.

 

Vi i Blekinge är stolta över vår flygplats i Kallinge som flyger flera hundra resenärer dagligen. Blekinge är beroende av flyglinjen Ronneby – Bromma för att näringslivet ska kunna utvecklas i länet. En nedläggning av Bromma flygplats skulle slå hårt mot Blekinge. Brommas flygplats måste finnas kvar.

 

 

 

 

Camilla Brunsberg (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)