Stärkt distansundervisning för nationella minoritetsspråk

Motion 2013/14:Ub407 av Nina Lundström (FP)

av Nina Lundström (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna till distansundervisning för de nationella minoriteterna.

Motivering

Den svenska regeringen har gjort betydande insatser för att förstärka insatserna för de nationella minoriteterna både genom lagstiftning och genom budgetförstärkningar. Tillgängligheten till språkundervisning har förstärkts på olika sätt. Under 2009 presenterades en ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.

Europarådet har i sin granskning av efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk konstaterat att utbildning i och på minoritetsspråk är av grundläggande betydelse för att främja minoritetsspråkens bevarande. Europarådets ministerråd har också vid flera tillfällen uppmanat Sverige att omgående vidta åtgärder för att öka kvaliteten i och tillgången till modersmålsundervisning. Den svenska regeringen har genom flertalet åtgärder förbättrat villkoren och därigenom skapat förutsättningar för de nationella minoriteterna.

För att barn och unga som tillhör nationella minoriteter ska kunna tillägna sig tillräckliga läs- och skrivkunskaper i sitt minoritetsspråk, för att så småningom kunna föra språket vidare till nästa generation, behöver tillgängligheten till modersmålslärare säkras. Distansundervisning är en möjlighet. Distansundervisning definieras som en interaktiv undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda. Metoder och metodutveckling är inte fullt ut utvecklade i Sverige. Det behövs kompetensutvecklingsinsatser för distansundervisning och mängden läromedel är en begränsning. Forskning och en fortsatt pedagogisk utveckling är angeläget för att förbättra distansundervisningen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 september 2013

Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)