Stärk tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer i Sverige

Motion 2021/22:1546 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i linje med tidigare insatser verka för att stärka tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. I FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsned­sättning står det att du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra.

Det betyder att alla som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhället på samma villkor som andra. Den som har en funktionsnedsättning, eller flera, får inte diskrimineras. Det betyder att hen inte ska ha det sämre än personer utan en funktionsnedsättning. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit många viktiga initiativ i frågan, men för att detta ska efterlevas fullt ut är det viktigt att verka för att stärka tillsynen av de mänskliga rättigheterna för människor med funktionsvariation i Sverige.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)