Stärk lagen för egendomsskydd

Motion 2021/22:3058 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det grundlagsskyddade egendomsskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten upplevs försvagas succesivt sedan många år. Myndigheter gör egna tolkningar av gällande lagstiftning, tolkningar som i delar är politisk. Regeringen driver på för att socialisera privatägd skog via Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Skogsägarna är maktlösa när myndigheterna kommer, av vissa upplevs de till och med som hotfulla.

Även när det gäller markanvändningen har äganderätten försvagats. Länsstyrelsen gör egna tolkningar i beslut när det gäller exempelvis strandskyddsdispens. Allt utgår från Allemansrätten. Myndigheter bör inte ha möjlighet att göra egna tolkningar som gör intrång i äganderätten.

Äganderätten måste värnas - och det grundlagsskyddade egendomsskyddet måste stärkas.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)