Stärk infrastrukturen i nordiska triangelns stråk mellan Oslo, Karlstad och Stockholm

Motion 2016/17:17 av Lars Tysklind (L)

av Lars Tysklind (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka infrastrukturen i nordiska triangelns stråk mellan Oslo, Karlstad och Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det nordiska samarbetet är viktigt, inte minst när det gäller infrastruktur som främjar tillväxt och ökade möjligheter att möta den internationella konkurrensen.

Bra och säkra kommunikationer mellan Nordens huvudstäder är då av avgörande betydelse.

Idag är E18 inte av mötesfri standard hela vägen. Detta borde vara fallet mellan två av Nordens huvudstäder. På norska sidan gränsen har omfattande investeringar gjorts och motorväg möjliggör transport från svenska gränsen till Oslo på strax under en timma.

Järnvägsförbindelserna mellan Oslo och Stockholm via Karlstad saknar tillräcklig kapacitet såväl för tillräckligt snabba persontransporter som för godstransporter. Satsning på järnväg är en satsning på klimatet!

Även transportslagsövergripande resor och transporter skulle kunna bli möjligt via ökat nyttjande av Karlstads flygplats om stråket på väg och järnväg mellan Oslo, Karlstad och Stockholm stärks.

Riksdagen bör därför ge regeringen uppdrag att stärka väg- och järnvägssatsningarna samt transportslagsövergripande insatser för väg, järnväg och flyg längs stråket Oslo, Karlstad och Stockholm.

Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-13 Granskad: 2016-09-16 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)