Stängning av fordonsregistret för allmänheten

Motion 2021/22:3593 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fordonsregistret stängs för allmänheten för att försvåra för den organiserade brottsligheten i Sverige liksom att utredningen dir. 2021:4 avslutas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att komma till rätta med de tilltagande problemen med organiserad brottslighet är med rätta en av de allra viktigaste frågorna. Här krävs kraftfulla åtgärder för att bekämpa och lagföra kriminella. Men samtidigt som vi arbetar med detta hjälper vi kriminella med att tillhandahålla uppgifter om var de kan finna potentiellt stöldgods.

Via Transportstyrelsens fordonsregister kan vem som helst enkelt få reda på vem som äger en bil och adressen till ägaren. Det är till och med så att Transportstyrelsen tillhandahåller information om fordon som används av olika externa nättjänster som gör det möjligt att anonymt hitta var ett fordon kan finnas, till och med kopplat till karttjänster. Detta är ett system som är tämligen unikt för Sverige. I de flesta andra länder i EU är det endast myndighetspersoner som har tillgång till sådan information, enligt den internationella bilistorganisationen FIA (Fédération Internationale de l'Automobile).

I takt med att bilarna blivit mer stöldsäkra sker stölder genom att nycklar stjäls i hemmet exempelvis eller att kriminella söker upp ägare och tilltvingar sig nycklar med våld. Det är också vanligt att ligor söker upp fordon för att tillskansa sig kostsamma reservdelar. Även andra fordon såsom skogs- och lantbruksmaskiner är drabbade.

Ofta försvinner fordonen ut ur landet. När de försvunnit är det svårt för svenska myndigheter att göra någonting.  En undersökning som gjordes 2019 av SKOP för KAK visar att de flesta svenskar vill stänga fordonsregistret. Frågan som ställdes var ”Anser du att fordonsregistret skall vara öppet för alla eller endast för myndigheter som har giltiga skäl att hantera uppgifterna?”  Nästan tre av fem svenskar (58 procent) anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheter med giltiga skäl att hantera uppgifterna. En minoritet (42 procent) anser att registret skall vara öppet för alla.

Mot bakgrund av detta finns det anledning att se över den svenska modellen och införa begränsningar i fordonsregistret i fråga om vem som får ta del av uppgifterna. För handel och försäkringsbolag skulle man kunna ha ett certifieringsförfarande men i övrigt borde transportregistret stängas för allmänheten.

Utöver det öppna fordonsregistret arbetar en utredning med att ta fram ett förmögenhetsregister, Statistik över hushållens tillgångar och skulder Dir. 2021:4. Ett sådant register kan bli ett perfekt verktyg för kriminella varför denna utredning bör avslutas.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)