Stämpelskatten

Motion 2012/13:Sk391 av Isabella Jernbeck (M)

av Isabella Jernbeck (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i utformningen av stämpelskatten.

Motivering

Stämpelskatt är en skatt som betalas vid köp av en fastighet eller när man tar ut en inteckning i en fastighet. Alla som köper ett hus i Sverige måste alltså betala en så kallad stämpelskatt. Skatten bestäms av hur mycket huset kostar och hur mycket köparen måste låna. Stämpelskatten i sin nuvarande utformning är alltså en avgift som följer köpeskillingsvärdet.

Denna extra skatt på husköp kommer oftast som en chock för enskilda fastighetsköpare. Kostnaderna berör lagfarter samt eventuella inteckningar och utgår ifrån olika procentsatser av köpeskillingen. Normalt sett uppgår stämpelskatten idag till 1,5 procent av köpeskillingen och 2,0 procent av inteckningen. För en juridisk person är skatten 4,5 procent.

I praktiken innebär detta att ju dyrare ett hus är, och ju mera köparen behöver ta ut i lån, desto högre blir stämpelskatten. Att betala en statlig avgift vid överföring av lagfart för ett hus kan anses rimligt eftersom staten utför registreringen av lagfarter. Men det vore mera rimligt om en sådan avgift var enhetligt fastställd för samtliga husköp, oavsett köpeskillingens värde. Denna skulle i sådana fall vara beräknad efter den administrativa kostnaden som registreringen innebär och som är lika för alla.

Eventuella inteckningar vid lån av pengar för husköp bör inte heller utgå ifrån procentsatser av köpeskillingar eller lånesummor, utan istället ersättas med fasta avgifter.

Summorna som stämpelskatten renderar i intäkter till statskassan, i form av avgifter för såväl lagfarter som inteckningar, är tämligen höga. Men det är pengar som enskilda fastighetsköpare sannolikt hellre hade använt för investeringar i sina bostäder, vilket i längden även gynnar tillväxt, arbetsmarknaden och statens finanser.

Dagens utformning av stämpelskatten med en avgift som varierar med priset på fastigheten är orimlig. Istället bör denna utformning ersättas med ett system där avgifterna inte följer priset på huset utan håller en fast nivå för den administration hanteringen faktiskt medför.

Stockholm den 4 oktober 2012

Isabella Jernbeck (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)