SPV:s monopol på statliga pensioner

Motion 1996/97:Fi803 av Jan Backman m.fl. (m)

av Jan Backman m.fl. (m)
Statliga myndigheter skall enligt författning och avtal
utnyttja Statens löne- och pensionsverk (SPV) för sin
pensionsadministration. Myndigheter kan alltså inte med
åberopande av lagen om offentlig upphandling (LOU) välja
att upphandla denna tjänst, trots att detta rimligen borde vara
ett sätt att öka kvaliteten och få ner kostnaderna. Priserna för
de statliga myndigheterna beslutas av regeringen.
SPV och SPP samarbetar för att göra inbrytningar på den enda
konkurrensutsatta  kollektiva pensionsmarknad som finns, nämligen den  för
kommunala pensionsutbetalningar. Deras prissättning tyder på att man
dumpar priserna, vilket förmodligen delvis finansieras av att SPV tar ut
överpriser av de statliga myndigheterna.
Vi anser att starka samhällsintressen motiverar att man på olika områden
verkar för att skapa en sund konkurrens under lika och fria villkor. Det skulle
på pensionsområdet t.ex. kunna innebära att man förtydligar LOU så att den
även omfattar myndigheternas upphandling av pensionsadministration,
beräkning och utbetalning. Under tiden borde regeringen kunna upphäva de
bestämmelser som ger SPV monopol på det statliga området.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av lagen om
offentlig upphandling i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 2 oktober 1996
Jan Backman (m)
Lennart Fridén (m)

Carl Erik Hedlund (m)

Peter Weibull Bernström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)