Spridning av legionellabakterier i byggnader

Motion 2004/05:Bo205 av Annelie Enochson (kd)

av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska riskerna för spridning av legionellabakterien via vattensystem i bostadshus och andra hus genom skärpning i bygglagstiftningens regler.

Motivering

Enligt Boverket insjuknar mellan 200 och 1 000 personer i Sverige årligen i legionärssjukan, varav en tiondel av dessa avlider. En stor orsakande faktor bakom spridningen av den så kallade legionellabakterien är vanliga men olämpligt utformade vattensystem.

Legionellabakterien finns naturligt i våra vattendrag och i vårt grundvatten, men utgör där ingen fara för människor. Bakterierna trivs istället bäst i stillastående vatten vid temperaturer runt 38-40 grader. Allmänt sett kan man säga att ju större och mer komplexa vattensystemen är, desto större är risken för bakterietillväxt.

Flera fall av smitta har uppstått på våra svenska sjukhus där vattensystem är både stora och komplicerade. Den kanske vanligaste smittoplatsen är ändå våra vanliga bostäder. Vanligtvis sprids bakterien genom att vi andas in vattendimma i duschen. Andra smittokällor kan exempelvis vara luftkonditio-neringssystem och bubbelbad. Man kan däremot inte få legionärssjukan av att dricka vatten.

Den kanske viktigaste åtgärden för att undvika spridningen av legionellabakterien är att hålla rätt vattentemperatur i tappkranar. Minst 50 grader skall det vara. Ett problem i sammanhanget är att bygglagstiftningens regler för vattentemperaturer oftast inte är obligatoriska för hus byggda före 1994.

I tvåår har Smittskyddsinstitutet, Boverket och branchorganisationerna drivit ett riksvärderingsprojekt. Ett 60-tal platser där legionellabakterien lett till att folk blivit sjuka, har undersökts. När projektet är klart vid årsskiftet är det viktigt att regeringen skyndsamt vidtar de åtgärder och lagändringar som behövs för att eliminera legionellabakteriens fortsatta spridning i vattensy-stem i våra bostäder och andra hus.

Stockholm den 20 september 2004

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)