Spelmarknadsfrågor

Motion 2015/16:2546 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även se över ett förstärkande av spelmonopolet som alternativ till licenssystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska spelmarknaden står inför omvälvande förändringar. Teknikutvecklingen har möjliggjort att utländska och illegala aktörer med enkelhet kan leverera spel- och lotteritjänster till Sveriges befolkning. Detta försvårar upprätthållandet av det svenska systemet där spelmarknaden i princip delas mellan den statliga och ideella sektorn, där tillstånd och tillsyn av spelverksamhet bedrivs av Lotteriinspektionen. Svenska spelorganisationer som ofta förser civilsamhället med medel utsätts nu för hård konkurrens av vinstdrivande spelföretag placerade utanför Sveriges gränser. Dessa aktörer bidrar inte till återväxt och betalar inte skatt. Utöver det så bryter de utländska aktörerna ofta mot svensk lag genom sin användning av intensiv spelreklam och expansiv marknadsföring.

En annan faktor som försvårar upprätthållandet av det svenska spelmonopolet är att Europakommissionen funnit att de svenska reglerna om ensamrätt att tillhandahålla spel- och vadhållningstjänster på nätet inte är förenligt med EU-lagstiftningen om fri rörlighet för varor och tjänster. Därutöver är en faktor att den restriktiva politiken i fråga om speltjänster inte tillämpas systematiskt och konsekvent och att den som beviljats ensamrätt inte är föremål för strikt statlig kontroll. Kollisionen med EU-rätten har medfört betydande svårigheter för Lotteriinspektionen att upprätthålla straffrättsliga sanktioner mot bland annat utländska aktörer som inte respekterar det svenska främjandeförbudet.

För att upprätthålla svensk lagstiftning på en spelmarknad med internationella aktörer, och för att bemöta Europakommissionens kritik, utreds nu ett licenssystem i Sverige. Även om detta kan lösa problemet med oseriösa aktörer på spelmarknaden, innebär det att en av svenskt föreningslivs största inkomstkällor konkurrensutsätts av utländska aktörer som enbart ser till sin egen vinstmaximering. Om utredningen av ett licenssystem kan påvisas ha stora fördelar för den svenska spelmarknaden i sin helhet så är vi naturligtvis beredda att titta på det, men i dagsläget vill vi understryka vikten av att också titta på de förslag som kan stärka spelmonopolet i konsekvent riktning.

Sverigedemokraterna har arbetat fram ett förslag som förstärker det svenska spelmonopolet. Främst för att säkra stödet till det svenska föreningslivet, men också för att säkra svensk kontroll av spelmarknaden gentemot en EU-harmonisering. Det är också viktigt för demokratin och ur folkhälsosynpunkt att vi förmår stärka det svenska civilsamhället.

Istället för ett licenssystem föreslår vi en modell av att merparten av spel, lotterier, pokerspel på internet, tv-bingo med mera koncentreras till Svenska Spel. Övriga aktörer, oavsett om de är svenska eller utländska bör förbjudas helt från att bedriva lotteriverksamhet. Den ideella sektorn kan tillåtas bedriva små lotterier, men övrig verksamhet kan överföras till Svenska Spel. För att kompensera för inkomstbortfallet kan den ideella sektorn ersättas med statliga bidrag, som motsvarar de vinster lotteriförsäljningen genererat. Detta genom att det överskott som genereras av de övertagna verksamheterna fördelas till de ideella organisationerna. ATG bör fortsatt ha ensamrätt på spel på hästar. Således kan ATG även fortsatt ha kontroll över travsporten och bidra till hästsportens ungdomsverksamhet och återväxt.

Enligt Riksrevisionens rapport Statens roll på den svenska spelmarknaden – Ett EU-perspektiv från 2012, är det från ett EU-rättsligt perspektiv tillåtet för en medlemsstat att förbehålla offentliga organ rätten att organisera hasardspel. Detta är förenligt med EU-lagstiftningen om fri rörlighet för varor och tjänster så länge aktörerna på den svenska spelmarknaden inte agerar på ett sätt som tyder på ett underliggande intresse av vinstmaximering. Alltså kan Sverige behålla sin reglering så länge syftet är att hålla privata vinstintressen borta.

Genom att förstärka spelmonopolet på det sätt som föreslås ovan hoppas Sverigedemokraterna att staten kan minimera risken för förekomsten av expansiv marknadsföring och intensiv spelreklam som idag riskerar att förleda folk till överdrivet spelande och spelberoende. För att vidare förhindra illegalt lotteri och spelverksamhet bör det dessutom inrättas en modell som blockerar IP-adresser till dessa aktörer och som inför ett straffsanktionerat ansvar för svenska banker att genomföra transaktioner med pengar genererade av illegalt spelande.

Fenomenet matchfixning är ett växande problem inom såväl spel- som idrottsvärlden där matchresultat och händelser görs upp på förhand för att möjliggöra en ekonomisk vinning. Genom utländska bolag finns numera möjligheter till att exempelvis spela på vem som drar på sig ett gult kort, eller vilket lag som får första hörnan i matchen inom fotboll som exempel – hela vägen ner till division fyra. Det här är något som har öppnat upp den svenska spelmarknaden och gjort den mer tillgänglig för manipulation för den illegala marknaden att lura pengar av spelarna. Sverigedemokraterna uppmärksammar vidare åtgärder kring matchfixning i motionen Straffskärpning för matchfixning.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)