Spellicenser på internet

Motion 2014/15:2571 av Gustaf Hoffstedt (M)

av Gustaf Hoffstedt (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spellicenser på internet.

Motivering

Under en rad av år har spelbolag utanför Sverige ökat sina marknadsandelar på internet, samtidigt som Svenska Spel tappar. Närmare hälften av svenskarnas spel om pengar på internet sker idag på spelbolag vars verksamhet inte är reglerad i Sverige. Det är en tidsfråga innan lejonparten av allt spel på internet sker hos oreglerade bolag. Så kan det inte fortsätta, om vi ska upprätthålla ett försvarbart skydd mot spelmissbruk.

Det monopol som har kommit till för att skydda spelarna från risker existerar i dag enbart på pappret. Därför är det naturligt att byta detta mot ett licenssystem där fler aktörer kan söka licens i Sverige. De bolag som uppfyller av riksdagen högt ställda krav ska efter ansökan kunna ges licens att verka i Sverige.

Vi tycker att det är självklart att ha en hög socialpolitisk ambitionsnivå i vårt land. Det måste även gälla på spelmissbrukets område. Parallellt med att riksdagen stiftar en ny spellag bör rätten till behandling mot spelmissbruk fastslås i socialtjänstlagen. Spelmissbruk är en medicinskt fastslagen diagnos, men i dag kan endast 30 av 290 kommuner erbjuda specialiserad spelberoendebehandling. Det är djupt otillfredsställande att spelmissbrukare idag saknar de rättigheter som andra missbrukare tillerkänts.

Förutom de viktiga socialpolitiska effekterna medför dagens haltande spelmarknad negativa konsekvenser för närings- och skattepolitiken. När vi talar om utländska spelbolag rör det sig i själva verket i flera fall om svenska bolag. Sverige är en av världens främsta exportnationer i spelbranschen, med bolag som Unibet och Betsson. Den rådande spellagstiftningen gör att dessa bolag i dag tvingas bedriva sin verksamhet i utlandet. Det är lätt att inse att en näringspolitik som tvingar världsledande svenska bolag att lämna landet knappast kan betraktas som lyckad. När bolagen och själva spelandet flyttar utomlands förlorar också Sverige betydande skatteintäkter.

En mycket viktig aspekt är att granskning och kontroll av de ansökande bolagen görs av en nyinrättad spelmyndighet som ges muskler att agera. I Danmark har en sådan myndighet inrättats för att hantera samtliga av statens spelrelaterade frågor. Spelmyndigheten ska ges mandat att granska och vid behov påföra snabba och hårda sanktioner mot bolag som avviker från regelverket.

I likhet med Danmark förordar vi en spelskatt. Här gäller det, som vanligt, att hitta en skattenivå som inte är så hög att verksamhet flyttar utomlands eller till en svart marknad, och som samtidigt ger goda intäkter till staten. Danmark har noterat ett oförändrat intäktsflöde till statskassan efter licensinförandet där.

Licenserna bör omfatta allt så kallat online-spel, alltså spel på internet. Att få in så många spel som möjligt i licenssystemet, också potentiellt riskfyllda spel, bottnar i att förmågan att stävja de problem som kan följa av spelande förutsätter att verksamheten sker på en av svensk lag reglerad marknad.

Samtliga regerings- och allianspartier har partistämmo- eller partistyrelsebeslut med förslag i den riktning jag ovan anför, varför stödet i riksdagen för en omreglering är minst sagt betryggande. Tiden är inne för genomförande.

.

Gustaf Hoffstedt (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)