Spel och spelberoende

Motion 2003/04:So501 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka föreningslivets andel av spelmarknaden.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vinstandelstaket.2

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verkställa Folkhälsoinstitutets åtgärdsplan mot spelberoende.

 4. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om ett system för att överföra en viss andel av vinsten från Svenska Spel till arbetet mot spelberoende.2

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dra in värdeautomaterna från de restaurangägare som inte följer de regler som gäller för dessa spelautomater, bl.a. för åldersgränser.2

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genomföra en utvärdering av konsekvenserna av införandet av Svenska Spels värdeautomater Jack och Miss Vegas.2

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att enbart tillåta spel på värdeautomater under kvällar och helger.2

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrad tillsyn av spelombuden.2

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Lotteriinspektionen i uppdrag att följa upp marknadens självsanering av marknadsföringen av spel.2

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot brottslig verksamhet i anslutning till statliga kasinon.2

 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Lotteriinspektionen skall bereda polismyndigheterna tillfälle att yttra sig vid tillståndsgivning för spelautomater.2

 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forskningsuppdraget till Folkhälsoinstitutet skall utvidgas till att även belysa frågan om det finns ett samband mellan ökad marknadsföring och ökat spelberoende.

 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samlande av erfarenheter och forskning kring spel via Internet och mobiltelefon.

1Yrkande 1 hänvisat till FiU.

2Yrkandena 2 och 4–11 hänvisade till KrU.

Inledning

Svenskar är ett spelande folk. Vi spelar ofta och vi spelar för mycket pengar. Mer än 85 procent av befolkningen spelar i någon form varje år. Svenskarna satsade enligt Lotteriinspektionen 36 miljarder under 2002, vilket är tio gånger mer än vad vi skänkte till välgörande ändamål (till så kallade 90-konton). Spel förnöjer och roar. För de flesta är spelandet ett oskyldigt nöje, ett sätt att få en lagom dos av dramatik i vardagen.

Statliga spelbolag och folkrörelsespel

Sedan lång tid tillbaka har vi en starkt kontrollerad spelmarknad i Sverige. Spel och lotterier får endast anordnas efter tillstånd och alla tillstånd står under statlig kontroll. Inkomsterna från spel och lotterier ska vara förbehållna allmänna eller allmännyttiga ändamål vilket har definierats som föreningslivet, hästsporten och staten. Det finns tre aktörer på den svenska spelmarknaden. Den största spelanordnaren är det statligt ägda företaget Svenska Spel och därefter kommer Aktiebolaget trav och galopp (ATG). Utöver dessa har också folkrörelserna/föreningslivet rätt att anordna lotterier och då går vinsten direkt till den egna verksamheten.

Under lång tid har Svenska Spel och ATG blivit allt mer dominerande aktörer på den svenska spelmarknaden. Det har fått till följd att föreningslivets andel av marknaden har minskat. För att säkerställa att föreningslivets intäkter inte minskade till följd av detta beslutade riksdagen att vinsten från Svenska Spels så kallade värdeautomatspel skulle tillfalla föreningslivet. År 1996 gav riksdagen dessutom ett tillkännagivande till regeringen om att ett så kallat vinstdelningssystem skulle införas där en viss del av vinsten från hela Svenska Spels verksamhet skulle överföras till föreningslivet. Trots detta tillkännagivande har regeringen inte infört något sådant system. Det är oacceptabelt att regeringen dröjt åtta år med detta förslag efter riksdagens tillkännagivande.

Nu aviseras i budgetpropositionen att ett vinstdelningssystem ska införas från och med 1 januari 2004. Det skall baseras på det totala överskottet från Svenska Spel. Systemet skall ersätta den nuvarande fördelningen av överskottet från spel på värdeautomater till Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. En andel av överskottet från Svenska Spels verksamhet bör, efter avdrag för ett grundbelopp som tillfaller staten, öronmärkas för barn- och ungdomsverksamhet bl.a. inom områdena idrott, friluftsliv, kultur, samhällsliv och livsåskådning. Denna andel bör ligga på en nivå motsvarande det överskott som värdeautomatspelet genererade 2002 och bör uppgå till ca 50 procent av bolagets vinst efter avdrag för grundbeloppet. Det nya vinstdelningssystemet skall som det nuvarande kanaliseras med ca 80 procent via Riksidrottsförbundet och ca 20 procent via Ungdomsstyrelsen.

Kristdemokraterna är positiva till att en del av vinsterna från Svenska Spel överförs till föreningslivet. Samtidigt anser vi att det vore en bättre utveckling om folkrörelsernas egna spel kunde få ett större utrymme på spelmarknaden så att resurserna gick till dem direkt och inte via staten eller Svenska Spel. Vi anser därför att staten måste pröva olika åtgärder för att stärka föreningslivets andel av spelmarknaden. En åtgärd för att åstadkomma detta är att ge alla aktörer (Svenska Spel, ATG, föreningslivet) på spelmarknaden samma villkor, vilket inte är fallet idag. Vi är därför positiva till regeringens förslag om friare vinstval för ideella föreningar. Vi utgår också ifrån att förslaget om undantag från förbudet att främja deltagande i utländskt lotteri kommer att gälla lika väl för de ideella föreningarnas lotterier som Svenska Spel och ATG.

Vinstandelstaket

De lagar som reglerar spelmarknaden ska i så stor omfattning som möjligt vara generella för alla spelmarknadens aktörer, för såväl de statliga bolagen som föreningslivet. Det är också viktigt att lagarna är överskådliga. Regeringen föreslog i sin tidigare proposition att vinstandelstaket i lotterierna ska höjas från 50 till 55 procent eller helt slopas. Denna höjning ska dock enbart gälla vissa rikslotterier och inte generellt för alla lotterier.

Kristdemokraterna ansåg då att det fanns ett för dåligt underlag för att fatta beslut om att nivån på vinstandelstaket skulle vara 50 eller 55 procent. Kristdemokraterna ansåg att det inte heller finns någon anledning att göra en särreglering för vissa rikslotterier. Samma vinstandelstak bör gälla för samtliga lotterier. Enligt budgetpropositionen avvaktar regeringen med förändring av vinstandelstaket för rikslotteriet eftersom man övervägar att göra en bredare genomlysning av lotteriområdet. Vi uppfattar det som att regeringen tagit till sig av vår kritik.

Spelberoende

Forskningen visar att cirka 2 procent av den vuxna befolkningen till och från har problem med sitt spelande, varav 0,6 procent har så allvarliga problem att de kan behöva hjälp. Sett i procent verkar det som ett litet problem, men när man talar om antalet människor så handlar det om att 125 000 personer spelar på ett sätt som är problematiskt och att cirka 35 000 personer har mycket allvarliga problem med sitt spelande och skulle behöva omedelbar hjälp för att komma ur sitt spelberoende.

Spelberoende drabbar allt fler och liksom alla former av missbruk drabbar det såväl den enskilde som dennes familj och vänner. Den spelberoende försöker ofta upprätthålla en fasad av att läget är under kontroll men beroendet resulterar så småningom i stora skulder och skadade familjerelationer. Det är hög tid att ta dessa problem på allvar och satsa på ett effektivt arbete för att förebygga spelberoendet.

Folkhälsoinstitutet (FHI) har utarbetat ett handlingsprogram mot spelberoende där det finns ett stort antal väl genomarbetade förslag som regeringen borde verkställa. Kristdemokraterna ser positivt på förslagen, exempelvis satsningen på ett kraftfullt utbildnings- och forskningsprogram, stöd till utveckling och utvärdering av behandlingsalternativ, stöd till kamratföreningar och stödgrupper, förbättrad tillsyn av att regler som finns för att förhindra överdrivet spelande och spelande bland minderåriga följs och att brott/över­trädelser ska leda till kännbara konsekvenser.

Svenska Spel bidrog förra året med 3,8 miljarder kronor till statskassan. Samtidigt satsade regeringen via Folkhälsoinstitutet enbart 4 miljoner kronor på åtgärder för att motverka spelberoende. Staten tar inte sitt ansvar på detta område och visar en övertro på det statliga spelmonopolets betydelse för att hålla nere spelberoendet. Regeringen verkar anse att så länge staten har ett ansvar för spelandet så är det en garanti för att tillräckliga sociala skyddshänsyn tas och att spelberoende inte blir problem. Däremot angrips andra spel till exempel av internationella spelbolag för att kraftigt öka risken för spelberoende. Även Kristdemokraterna anser att staten ska ha ett ansvar för spelmarknaden i Sverige och att vi ska ha en starkt reglerad spelmarknad. Det är dock ingen garanti för att spelandet inte leder till spelberoende eller att tillräckliga sociala skyddshänsyn tas, särskilt inte när det har visat sig att det brister i tillsynen av den svenska spelverksamheten. Regeringen måste ta ett större ansvar för att motverka spelberoende och för att ta hand om de som redan drabbats. Det handlar om kunskapsuppbyggnad bland berörda myndigheter men också om att bygga ut och förstärka de behandlingshem som finns.

Kristdemokraterna anser att FHI borde få tillräckliga resurser för att genomföra den handlingsplan mot spelberoende som utarbetats. Det finns 150 miljoner kronor i outtagna vinster varav Svenska Spel AB står för mer än 60 miljoner. Hälften av dessa pengar, ca 30 miljoner, går tillbaka till spelarna i form av jackpots och hälften går tillbaka till staten. Det vore rimligt att staten avsätter åtminstone en del av dessa till spelberoendeproblematiken. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Värdeautomatspel

Värdeautomatspelen Jack och Miss Vegas lanserades 1996 och har under de senaste åren ökat sin omsättning explosionsartat. De är nu Svenska Spels i särklass populäraste med en omsättning på sex miljarder kronor 2002. Snabbheten i dessa spel gör att riskerna är stora för att spelare skall utveckla spelberoende. Automaterna lockar dessutom – bl.a. på grund av de låga insatserna – till sig unga spelare, vilka är särskilt utsatta när det gäller risken att drabbas av spelberoende. Flera rapporter visar att åldersgränserna på 18 år inte respekteras. Kristdemokraterna anser att tillståndet omedelbart skall dras in från innehavare som inte upprätthåller åldersgränsen.

År 1999 ändrades lotterilagen så att de restaurangägare som har värdespelsautomater fick möjlighet att lösa in värdebevis från automaterna på upp till 500 kronor. Tidigare fick enbart 100 kronor betalas ut i pengar. Den resterande vinsten, max 1 000 kronor, gavs i form av presentkort. Vi var redan då kritiska till att öka restaurangernas möjlighet att lösa in vinsterna till pengar eftersom vi befarade att det skulle öka risken för spelberoende. Sedan denna möjlighet infördes har också värdeautomatspelen fått en explosionsartad utveckling och allt fler rapporter tyder på att de är en fälla för spelberoende.

När regeringen 1995 gav Svenska Spel, dåvarande Tipstjänst AB, tillstånd att anordna spel på värdeautomater beslutades att en utvärdering skulle genomföras när 5 000 automater placerats ut. Idag finns cirka 6 800 automater utplacerade men ännu har inte regeringen presenterat någon sådan utvärdering. Det är oacceptabelt att regeringen inte tagit allvarligare på detta åtagande. Kristdemokraterna anser därför att en utvärdering omedelbart skall göras där konsekvenserna av införandet av värdeautomatspelen studeras, en utvärdering som ska kunna ligga till grund för en skarpare reglering på detta område.

Vi anser dessutom, liksom FHI, att spelen redan nu bör begränsas till att enbart få användas under kvällstid och på helger eftersom spelandet på dagtid enligt FHI domineras av de spelare som är spelberoende eller har problem med sitt spelande.

Tillståndsgivning och tillsyn

Lotteriinspektionen är den statliga myndighet som ansvarar för tillståndsgivning av spel och lotterier. Den har även ett övergripande ansvar för tillsynen av spelandet i landet. Lotteriinspektionen har dock inte hela ansvaret för tillsynen av spelandet. Svenska Spel och ATG har flera tusen spelombud i hela landet som förmedlar deras spel och lotterier. Spelbolagen har därför själva ett stort ansvar för att se till att dessa ombud följer de lagar som reglerar spelandet i Sverige.

Flera undersökningar har visat att det finns stora brister i tillsynen av spelombuden. Många spelombud missköter sitt åtagande framför allt när det gäller förbudet för minderåriga att spela. Varken Lotteriinspektionen, Svenska Spel eller ATG har här tagit sitt ansvar. Efterlevs inte de lagar som finns kan vi aldrig hävda att vi har en sund spelmarknad även om spelandet kontrolleras av staten. Därför är det viktigt att Lotteriinspektionen har en stark ställning så att de kan utföra sitt uppdrag. Tillsynen måste stärkas och förbättras och ombud som missköter sitt ansvar ska omedelbart få sitt tillstånd indraget. Detta ska gälla både spelombuden och de restauranger som har värdeautomater. Polismyndigheternas yttrande vid tillståndsgivning bör göras obligatoriskt med hänsyn till den sakkunskap som dessa myndigheter besitter.

Statliga kasinon

Efter åratal av diskussioner beslutade den svenska riksdagen 1999 att etablera internationella kasinon även i Sverige. Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till Svenska Spel, som fick regeringens uppdrag att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. Svenska Spel ägs i sin tur av staten och sorterar under Finansdepartementet. Vinsten ska tillfalla idrotts- och folkrörelserna.

Kristdemokraterna motsatte sig beslutet att inrätta kasinon. Nu kan vi konstatera att det vi bland annat varnade för nu tycks vara ett faktum. Rapporter om prostitution vid statliga kasinon har förekommit under den senaste tiden. Skulle så vara fallet så är det oerhört allvarligt och måste åtgärdas omedelbart. Ägaren – staten – måste ge en tydlig markering att denna eller annan olaglig verksamhet omöjligen kan tillåtas förekomma vid Casino Cosmopols anläggningar.

Marknadsföring

All vinst från spel ska gå till allmänna eller allmännyttiga ändamål. Trots detta går varje år flera hundra miljoner av spelbolagens vinster till marknadsföring av spel och det är en summa som ökat kraftigt under senare år. År 1998 investerade svenska spel- och lotterimarknaden 370 miljoner kronor i marknadsföringsåtgärder. År 2002 hade den summan ökat till cirka 600 miljoner kronor. Spelbolagen driver en allt mer aggressiv marknadsföring, även om de själva anser att marknadsföringen är av mer informativ än säljande karaktär.

Kristdemokraterna anser inte att den nivå av marknadsföring av spel som vi idag ser är rimlig och inte heller den allt mer pådrivande karaktären i reklamen som aktivt uppmuntrar till spelande. Spelbolagen har nu på eget initiativ beslutat att tillsammans genom självsanering begränsa marknadsföringen. Det är positivt. Vi anser att Lotteriinspektionen bör få i uppdrag att följa detta arbete för att tillse att en begränsning verkligen kommer till stånd. Dessutom anser Kristdemokraterna att en utredning bör tillsättas som skall utarbeta tydliga gränser för marknadsföring av spel.

Spel över Internet och mobiltelefon

I USA är det idag i princip förbjudet att arrangera spel via Internet. Spelbolagen flyttade därför sin verksamhet utomlands men även det har man försökt stävja på olika sätt. Man har till exempel i USA en laglig rättighet att vägra betala en spelskuld. Detta har lett till att vissa kredit- och betalkortsföretag förbjuder sina kunder att använda dem för spel på Internet, dels för att det är olagligt i USA, dels för att företagen inte får in de pengar som spelas bort.

Bara det senaste halvåret har antalet spelsajter ökat kraftigt och med dem också spelberoendet. I runda tal räknar man med att det finns tusentals sajter för spel. Personer som arbetar inom behandling av spelmissbruk konstaterar en ökning av spelberoende som missbrukar via Internet. Att fastna i spelberoende via Internet bedöms som en större risk än vid traditionellt spel. Tillgängligheten är det stora problemet, alla har datorer vilket gör att man kan sitta på jobbet, man kan betala på kredit och man kan gå och sätta sig när familjen gått och lagt sig. Att spela om pengar via datorn ökar risken för spelberoende eftersom missbruket är lätt att hemlighålla. Bedömare hävdar att spel i tobaksbutik i princip inte kommer att finnas kvar inom tio år.

Eftersom Internetspelandet ökar så satsar även de traditionella spelbolagen med erbjudanden som ”Satsa 200 kronor och vi ger dig 200”. Vissa sajter lockar med att du kan bli din egen nätkasinoägare. Även Svenska Spel har lanserat en hemsida med nya spel och snabb registrering. genom att fylla i ett elektroniskt formulär kan man spela tre minuter senare.

Spel via Internet är spel ”förmedlade via elektromagnetiska vågor”. En annan sådan spelmöjlighet som är under utveckling men ännu inte så uppmärksammad är spel via mobiltelefon. Idag finns dessa spel i liten skala via befintlig teknik som WAP och SMS men kan komma att öka med 3 G-tekniken. Mobilspel, som finns i Norge sedan januari 2002, har stora likheter med Internetspel eftersom problemen i huvudsak är tre: 1) Ingen ser dig när du spelar. 2) Det finns inga särskilda öppettider. 3) Man spelar inte med sedlar och mynt och pengarnas värde blir ungefär som monopolpengar.

Riksdagen har det senaste året fattat beslut som innebär att möjligheterna till spel förmedlade via elektromagnetiska vågor ökat. Sådana förändringar i systemen bör också föranleda en analys av vilka konsekvenser det får för spelarna och för spelmarknaden. Även om tendensen för Internet verkar vara tydlig så saknas fortfarande forskning om konsekvenserna av spel över Internet och mobiltelefoner. Vi anser därför att det borde initieras omfattande forskning kring utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken
– forskning som kan ligga till grund för utvecklingen i framtiden.

Stockholm den 18 september 2003

Gunilla Tjernberg (kd)

Sven Brus (kd)

Inger Davidson (kd)

Helena Höij (kd)

Dan Kihlström (kd)

Kenneth Lantz (kd)

Ulrik Lindgren (kd)

Torsten Lindström (kd)

Rosita Runegrund (kd)

Olle Sandahl (kd)

Chatrine Pålsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)